Quy chế trường đại học dân lập

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quy chế trường đại học dân lập
 • Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf14p truongvu 10-10-2009 66 15   Download

 • Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐTTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLB-BGDĐT-BNV ngày 15-4-2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm v...

  pdf47p ttdungcm 21-02-2013 87 11   Download

 • Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawttyt9 30-11-2009 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2008/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH Y, DƯỢC HỆ CHÍNH QUY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf2p inoneyear2 18-03-2010 120 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TỪ NĂM HỌC 2012-2013 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 04

  pdf4p tymong_manh 21-11-2012 33 3   Download

 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.

  pdf2p tuongvan 20-07-2009 812 43   Download

Đồng bộ tài khoản