Quy định 1492

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quy định 1492
 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  pdf10p conchokon 24-09-2012 46 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf11p tymong_manh 23-11-2012 28 2   Download

 • Quyết định số 1492/QĐ-BHXH về Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  pdf23p lawdt2 02-12-2009 80 2   Download

 • Quyết định số 1492/QĐ-BHXH về Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  pdf25p luuduchoa 10-10-2009 62 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 68/2010/TT-BTC NGÀY 26/4/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p cachepchienxu 20-07-2010 85 3   Download

Đồng bộ tài khoản