Quy định 170

Xem 1-20 trên 64 kết quả Quy định 170
 • Nghị định 170/1999/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngươì có thu nhập cao

  doc2p tuuyen 17-08-2009 82 3   Download

 • Quyết định 170/2003/QĐ-TTg về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh12 19-11-2009 55 3   Download

 • Quyết định 170/1999/UB-VP của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  pdf39p lawbds7 06-11-2009 27 2   Download

 • Quyết định 170/2005/QĐ-UB về việc bãi bỏ quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ô tô do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 54 1   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'quyết định số: 170/qđ-hqbp ban hành quy chế thực hiện quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại cục hải quan bình phước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p conchokon 24-09-2012 40 4   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  pdf12p conchokon 22-09-2012 44 3   Download

 • Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawdt5 02-12-2009 70 2   Download

 • TCXD 170 1989: Kết cấu thép – Gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kĩ thuậtl: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về gia công, lắp ráp, nghiệm thu kết cấu thép của nhà và công trình công nghiệp.

  pdf20p minhphung21053 25-07-2010 524 207   Download

 • Tiêu chuẩn kết cấu thép trong xây dựng TCXD 170 : 1989 về kết cấu thép, gia công, lắp rắp và nghiệm thu, yêu cầu kĩ thuật bao gồm những quy định các yêu cầu về gia công, lắp rắp, nghiệm thu kết cấu thép của nhà công trình công nghiệp.

  pdf21p laiducthanh2012 04-05-2014 135 37   Download

 • Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành

  pdf15p quyenlinh 23-10-2009 134 30   Download

 • Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

  pdf12p tadinhphong 23-10-2009 152 20   Download

 • Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc8 24-11-2009 162 10   Download

 • Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

  pdf27p lawgtvt6 26-11-2009 83 10   Download

 • HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TW ------Số: 170/HĐGDQP ANTW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

  pdf14p luavitradong 22-05-2010 69 10   Download

 • Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf10p lawbmhc4 24-11-2009 66 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 170/2009/tt-btc', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawttnh2 11-11-2009 71 5   Download

 • Quyết định số 170/2008/QĐ-BCA(X11) về việc ban hành quy định nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh do Bộ Công an ban hành

  pdf8p lawgd2 04-11-2009 60 4   Download

 • Thông tư số 170/2004/TT-BQP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

  pdf12p lawvhxh11 19-11-2009 66 4   Download

 • Nghị định số 170-CP về việc ban hành các loại giá cước vận tải hàng hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawgtvt11 26-11-2009 63 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2011/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2011 CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH

  pdf8p nuockhoangchanh 29-12-2011 41 4   Download

Đồng bộ tài khoản