Quy định địa vị pháp lý

Xem 1-20 trên 185 kết quả Quy định địa vị pháp lý
 • Cùng nắm kiến thức trong bài thuyết trình Luật kinh tế với chủ đề "Địa vị pháp lý của công ty cổ phần" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần, đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần, qui định về thành lập mới công ty cổ phần, quy chế pháp lý về vốn trong công ty cổ phần,...

  ppt48p qiuhong_vn 18-10-2014 94 28   Download

 • Làm rõ quy định của luật doanh nghiệp và phân tích những vấn đề liên quan đến việc thực hiện quy định pháp luật về địa vị pháp lý của tổng giám đốc, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện những quy định về địa vị pháp lý của tổng giám đốc.

  pdf84p nine_12 22-02-2014 67 19   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, luận văn "Hoàn thiện địa vị pháp lý của chấp hành viên trong hệ thống thi hành án dân sự Việt Nam" trình bày về cơ sở lý luận về địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự tại Việt Nam, thực trạng pháp luật về địa vị pháp lý của chấp hành viên và việc áp dụng những quy định đó trong thi hành án dân sự tại Việt Nam,...

  pdf120p hatcai77 22-12-2015 55 10   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những quy định của pháp luật về địa vị pháp lý của HĐXX ở cấp sơ thẩm, cụ thể là nghiên cứu về vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của HĐXX trong tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p nguyetdong1 13-04-2017 1 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; thực tiễn thực hiện các quy định đó để kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về chế định này.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 5 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Làm rõ các vấn đề về đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài; thị trường chứng khoán; địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ; về địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 3 0   Download

 • Bài giảng Luật Công pháp quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế trình bày khái niệm về dân cư, phân loại dân cư, vấn đề quy định địa vị pháp lý của dân cư; các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch (khái niệm quốc tịch, xác định quốc tịch); một số vấn đề pháp lý về dân cư.

  ppt55p hoa_cuc91 27-06-2014 133 42   Download

 • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. (Khoản 1, Điều 4. LDN 2005) Hãy kể tên các loại hình doanh nghiệp mà bạn biết? * * .2. Thành lập, đăng ký doanh nghiệp Thành lập DN là quyền của cá nhân, tổ chức theo qui định của LDN (tùy theo từng loại hình cụ thể) và các qui định PL khác có liên quan.

  pdf66p nuber_12 26-08-2013 30 4   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới về địa vị pháp lý của bị can, bị cáo là người chưa thành niên dưới khía cạnh lập pháp tố tụng hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong pháp luật về TTHS của Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp ...

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 4 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là đƣa ra các luận giải khoa học và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về ngƣời bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam nói chung và nhất là áp dụng có hiệu quả các quy định này trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, góp phần xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 12 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là đưa ra các luận giải khoa học và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam nói chung và nhất là áp dụng có hiệu quả các quy định này trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 2 0   Download

 • Phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp: Luật DN quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh và DN Tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là Doanh nghiệp); quy định về nhóm Công ty. Đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp:

  pdf11p meoconlylom 02-07-2011 394 181   Download

 • Trình bày địa vị pháp lý của NHNNVN, chức năng tương ứng với từng địa vị pháp lý đó. 2) Anh (chị) hãy lý giải tại sao Việt Nam lại chọn mô hình NHTƯ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ.(không thuộc Quốc hội hay Bộ Tài chính).3) Anh (chị) có nhận xét gì về mục tiêu hoạt động của NHNNVN hiện nay được quy định tại điều 1 luật NHNNVN.

  pdf8p vetnangcuoitroi123 01-11-2013 109 19   Download

 • 1. Khái niệm TCTD : Luật các TCTD được Quôc hội thông qua ngày 12/12/1997, sửa đổi bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. TCTD là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các TCTD và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng.

  ppt78p mientrung102 28-01-2013 63 13   Download

 • Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  doc189p meomeo 10-05-2009 2456 889   Download

 • Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

  pdf100p doilan 26-01-2013 126 31   Download

 • 1. Chính phủ Theo hiến pháp 1992 - Điều 109 quy định:"Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước CHXHCNVN" Như vậy Hiến pháp 1992 đa khẳng định rằng về hoạt động chính Nhà (hoạt động hành pháp) thì Chính phủ là cơ quan cao nhất của Nhà nước ta, tức là cơ quan đứng đầu hệ thống hành pháp.

  pdf6p caott10 22-07-2011 103 27   Download

 • Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an...

  pdf0p trannhu 07-07-2009 1126 562   Download

 • Ðiều 5. Nguyên tắc bình đẳng Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ vă hóa, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau.

  doc267p dkl241 22-08-2010 385 192   Download

 • Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của...

  pdf195p nuber_12 26-08-2013 139 52   Download

Đồng bộ tài khoản