Quy định giá thóc tẻ

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quy định giá thóc tẻ
 • Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 8 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TẺ DÙNG ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p vuonnhomini 01-02-2013 20 3   Download

 • Quyết định 34/2013/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 10 2   Download

 • Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là diện tích, hạng đất và định suất tính bằng kg thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạng đất. - Diện tích tính thuế của từng hộ nộp thuế là diện tích đất thực tế sử dụng được ghi trong sổ địa chính Nhà nước

  pdf16p bichtram852 06-04-2011 60 10   Download

 • Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawttnh20 19-11-2009 43 3   Download

Đồng bộ tài khoản