» 

Quy định Nâng Bậc Lương

 • Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số...

  pdf 12p vienthieu 31-12-2010 141 28

 • Quyết định 2105/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

  Quyết định 2105/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

  doc 7p dangngoclan 19-08-2009 263 34

 • Quyết định Số: 1040/QĐ-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf 6p daumeoduoicop 26-03-2010 113 32

 • Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  pdf 7p inoneyear 07-04-2010 149 14

 • Quyết định số 487/QĐ-BGDĐT

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày...

  pdf 8p vienthieu 31-12-2010 91 13

 • Quyết định số 1270/QĐ-BNV

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf 11p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 54 11

 • Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf 9p kuckucucu 16-05-2012 30 4

 • Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 9p stingdautaydo 07-12-2012 15 2

 • Quyết định số 3556/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ

  pdf 3p nhanhoxihxih 07-11-2012 7 0

 • Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  doc 2p juliakaka 17-06-2014 1 0

 • Quyết định số 16/2005/QĐ-BKHCN

  Quyết định số 16/2005/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

  pdf 1p lawvhxh9 19-11-2009 41 3

 • Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

  Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

  pdf 7p lawttnh14 13-11-2009 22 2

 • Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

  pdf 7p luatsuminhtri 25-06-2013 13 2

 • Quyết định 48/2013/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

  Quyết định 48/2013/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.

  doc 9p juliakaka 17-06-2014 1 0

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về chế độ tiền lương gồm: mức lương tối thiểu chung; các bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế độ nâng bậc lương; chế độ trả lương; nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà...

  pdf 58p tuongvan 20-07-2009 5184 407

 • Thông tư 03/2005/TT-BNV do Bộ ban hành

  Thông tư số 03/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf 10p lawvhxh10 19-11-2009 57 6

 • Quyết định 16/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  Quyết định 16/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc

  doc 5p diemuyen 19-08-2009 55 5

 • Thông tư liên tịch số 11-LB/TT

  Thông tư liên tịch số 11-LB/TT về chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp do Bộ Lao động, thương binh và xã hội- Ban Tổ chức Chính phủ - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ

  pdf 7p lawbmhc9 24-11-2009 52 5

 • Quyết định số 706/2012/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  pdf 5p giaythethao 09-10-2012 21 4

 • Thông tư số 17/2013/TT-BCA

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THĂNG CẤP BẬC HÀM, NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI SĨ QUAN, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN KHI NGHỈ HƯU Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức...

  pdf 9p luatsuminhtri 25-06-2013 21 2

 • + Xem thêm 64 Quy định Nâng Bậc Lương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản