Quy định số 547

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quy định số 547
 • Quy định số 547 về hình thức và nội dung các tài liệu của đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá do Cục Sáng chế ban hành

  pdf3p truongvu 10-10-2009 54 7   Download

 • Quyết định số 547/1998/QĐ-TCBĐ về việc ban hành Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf7p chuongtudi 23-10-2009 31 3   Download

 • Quyết định số 547/2007/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf1p lawdt3 02-12-2009 44 1   Download

 • Quyết định số: 547/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf7p huyen06281982 21-10-2015 13 0   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------Số: 547/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf2p shishomaru 03-06-2010 78 7   Download

 • Công điện số 547/CĐ-TTg về việc để bảo đảm cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra do Thủ tướng Chính phủ điện

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 43 3   Download

 • Nghị quyết số 547-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn thành lập Tổng cục Hải quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng nhà nước ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 70 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf2p kuckucucu 17-05-2012 21 1   Download

 • - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông Quyết định của Tổng Cục trưởng Cục Bưu điện số 547/1998/QÐ-TCBÐ ngày 03/09/1998 Về việc ban hành Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Quyết đ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 83 12   Download

Đồng bộ tài khoản