Quy định về mức giá các loại đất

Xem 1-20 trên 70 kết quả Quy định về mức giá các loại đất
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf10p inoneyear2 24-03-2010 131 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

  pdf29p hoamai_do 01-02-2013 30 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

  pdf10p hoamai_do 01-02-2013 19 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf61p inoneyear2 24-03-2010 365 30   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

  pdf7p duahau0hat 03-02-2012 28 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2011/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf3p mitthai 25-05-2012 67 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 29 2   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019); căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;...

  pdf7p codon_09 29-03-2016 8 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 13

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 149 6   Download

 • Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

  pdf46p lawbds3 06-11-2009 24 3   Download

 • Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

  pdf37p lawttnh13 13-11-2009 41 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 333 114   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  doc12p duccantho 23-12-2010 75 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 36 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf9p hoamai_do 01-02-2013 14 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 16 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2013

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 65 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN “QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 19 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 28 3   Download

Đồng bộ tài khoản