Quy hoạch phát triển nhân lực

Xem 1-20 trên 166 kết quả Quy hoạch phát triển nhân lực
 • Tài liệu "Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" trình bày về đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực của tỉnh 5, định hướng phát triển nhân lực tỉnh quảng ninh đến năm 2020, giải pháp phát triển nhân lực của tỉnh. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf436p thaodien102 16-11-2015 51 15   Download

 • Quy hoạch: Phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2011-2020 là bước đi đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020 trong lĩnh vực du lịch, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực ngành du lịch 5 năm và hàng năm. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu và giải pháp thực hiện quy hoạch, triển khai xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhân lực của ngành du lịch.

  pdf82p hoa_hong91 28-04-2014 61 29   Download

 • Mục tiêu của đề tài “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực công nghệ ưu tiên” là nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực khoa học công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên ở nước ta phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf197p tsmttc_009 27-07-2015 53 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 16 3   Download

 • Bài viết Vấn đề quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 phân tích vai trò của quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện chuyển sang cơ chế thị trường và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 12 3   Download

 • Kế hoạch 2432/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong kế hoạch này.

  pdf14p thuthum 15-04-2014 31 1   Download

 • Bài giảng Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cung cấp cho người học các nội dung: Một số vấn đề chung về phát triển nhân lực giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p namthangtinhlang_00 28-10-2015 83 25   Download

 • Nghị quyết số 68/2005/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf4p lawbmhc5 24-11-2009 70 12   Download

 • Bài giảng Kỹ năng hoạch định kế hoạch phát triển KTXH được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được vai trò và những ưu tiên đối với thiết kế và quản trị phát triển địa phương – phân tích M-Y-T-N, cá nhân và tập thể; đặc thù của giám sát, đánh giá hiệu quả, giám sát phục vụ kế hoạch ưu tiên và bố trí nguồn lực; căn cứ qui hoạch, kế hoạch, phân tích phục vụ thẩm tra qui hoạch; bài học về kỹ năng họp các bên liên quan.

  ppt73p cocacola_03 05-10-2015 27 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 20112020" ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 31 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

  pdf5p naubanh_tet 01-02-2013 30 3   Download

 • Phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh phải có tầm nhìn dài hạn và bước đi theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

  pdf14p hanhk67 06-05-2017 7 0   Download

 • 1. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa 2. Cơ sở lý luận của việc phát huy nguồn nhân lực a) Khái niệm, phân loại nguồn nhân lực * Khái niệm * Phân loại nguồn nhân lực b) Các nhân tố tác động đến phát huy nguồn nhân lực * Đường lối CNH - HĐH của Đảng * Thực trạng tình hình kinh tế xã hội * Quy hoạch phát triển kinh tế

  doc14p hangonah_1511 09-05-2011 360 153   Download

 • Bưu chính Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ, quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, cung cấp dịch vụ đa dạng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Xây dựng quy hoạch Bưu chính Viễn Thông Bình Dương đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 nhằm để Bưu Chính Viễn Thông phát triển phù hợp với quy hoạch của quốc gia.

  pdf0p minhphung2105 15-07-2010 158 66   Download

 • Khi các đô thị trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và phát triển nhanh hơn nhất là trong cơ chế thị trường và xu thế toàn cấu hóa, dễ có những thay đổi nhanh chóng và bất ngờ. Ðó là lúc nảy sinh các nhu cầu về khả năng quản lý.

  pdf5p minhphung2105 15-07-2010 79 35   Download

 •   Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tổng thể phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững tỉnh Quảng Ninh; quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội đối với sản xuất nông nghiệp để xác định hướng đầu tư, biện pháp, bước đi về nhân lực, vật lực, đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển đạt được các chỉ tiêu về đất đai, lao động, giá trị sản phẩm, sản phẩm hà...

  pdf27p traihamchoi1992 10-06-2015 55 22   Download

 • Những giá trị người lao động đóng góp cho doanh nghiệp: Tuyển dụng - Thị trường - Các quy trình Kỹ năng chuyên môn - Khách hàng - Môi trường Khả năng học hỏi và phát triển Đánh giá thành tích - Sẵn sàng chấp nhận các ý tưởng mới - Tiếp thu kiến thức Năng lực ra quyết định Động lực làm việc Cam kết -Kỹ năng nhân sự - Khả năng lãnh đạo

  pdf12p and_12 14-08-2013 49 4   Download

 • Nội dung chính của bài 3 Hoạch định nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, quy trình hoạch định nguồn nhân lực , phương pháp hoạch định nguồn nhân lực.

  pdf37p small_12 11-06-2014 32 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  pdf13p oggianoel 09-01-2013 34 3   Download

 • Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020.

  pdf7p thuthum 15-04-2014 21 1   Download

Đồng bộ tài khoản