Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Xem 1-20 trên 94 kết quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
 • Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà Nước và Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

  pdf4p haichau 24-06-2009 1223 434   Download

 • "ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thu thập và biên soạn nhằm giới thiệu đến quý vị độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

  pdf185p talata_6 23-12-2014 24 4   Download

 • Quyết định 14/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

  doc3p nguyenchien 08-08-2009 174 22   Download

 • Luận văn giới thiệu khái quát về Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; trình bày vị trí, vai trò của nguồn tài nguyên số nội sinh đối với sự phát triển của Trung tâm, đồng thời đưa ra khái niệm tài nguyên số nội sinh và các khái niệm liên quan; khảo sát toàn bộ quy trình số hóa tài liệu gồm khung khổ pháp lý cho công tác số hóa, thiết bị và phương pháp số hóa; nghiên cứu quy trình xây dựng các cơ sở dữ liệu gồm các phần mềm, các chuẩn và những ...

  pdf126p lalala7 07-12-2015 49 17   Download

 • Tổng luận: ASEAN - 40 năm phát triển khoa học và công nghệ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thực hiện nhằm giới thiệu với quý độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

  pdf185p talata_6 23-12-2014 27 8   Download

 • Nghị định số 122/2003/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia do Chính phủ ban hành

  pdf9p manhquynh 10-10-2009 67 4   Download

 • Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, trở thành đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế tri thức, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học, các tổ chức kinh tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 2 1   Download

 • Phân biệt các khái niệm “chuẩn” thường dùng trong lĩnh vực thông tin- thư viện ở nước ta. Giải thích và giới thiệu xu thế phát triển hiện nay trên thế giới của các tiêu chuẩn mở, đặc biệt có liên quan đến “định dạng mở” và “mã nguồn mở”. Trình bày những vấn đề mới trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, số 68/2006/QH11, thể hiện yêu cầu đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động tiêu chuẩn hóa nước ta.

  pdf189p la_lan23 10-04-2013 32 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

  pdf8p daumeoduoicop 26-03-2010 92 12   Download

 • Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...

  doc41p bachma49 06-01-2018 2 0   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

  pdf4p demtichlieu 13-07-2010 78 9   Download

 • Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

  pdf36p bachma49 06-01-2018 1 0   Download

 • Hướng dẫn lập dự toán, cấp, sử dụng và quyết toán kinh phí...toán chi phí nhân công theo định mức tiền lương tối thiểu mới. ... ngân sách và tổng hợp luỹ kế quyết toán khi kết thúc đề tài. Kinh phí cấp năm ...

  pdf4p hongle 24-06-2009 120 14   Download

 • Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p lawttnh14 13-11-2009 69 3   Download

 • “Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế” là văn bản được ban hành kèm theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN. Quy định này gồm có 13 chương với 62 điều. Trong phần 1 của ebook này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 chương đầu tiên với các nội dung quy định như: Những vấn đề chung, chỉ đạo và điều hành, xây dựng và phê duyệt đề án thành phần, đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, hoạt động khoa học và công nghệ.

  pdf54p nganga_00 29-08-2015 15 2   Download

 • Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ban hành về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

  pdf18p thongtucp 03-11-2017 1 0   Download

 • Cuốn sách "Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi)" trình bày nội dung của các báo cáo nghiên cứu về thủy lợi như: Tổng kết khoa học và công nghệ thủy lợi 20 năm đổi mới 1986-2005 và nhiệm vụ khoa học công nghệ thủy lợi 2006-2010, tiểu ban quy hoạch, quản lý - khai thác tài nguyên nước, môi trường kinh tế, chính sách thủy lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 cuốn sách.

  pdf185p tsmttc_007 09-09-2015 24 12   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9703:2013 về quy phạm thực hành để ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm ochratoxin A trong cà phê hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 69-2009. Tiêu chuẩn do Cục chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  doc13p thangnamvoiva10 01-08-2016 12 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9117:2011 do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với 2 giống gà Ri và Lương Phượng (LV).

  doc7p thangnamvoiva15 22-08-2016 14 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9062-2013 do Viện Nghiên cứu Rau quả biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho chồi giống dứa thuộc nhóm dứa Queen và dứa Cayen.

  doc3p thangnamvoiva10 01-08-2016 10 1   Download

Đồng bộ tài khoản