Quyền của người khuyết tật

Xem 1-20 trên 38 kết quả Quyền của người khuyết tật
 • Quyền của người khuyết tật trong văn kiện quốc tế về quyền con người

  pdf6p noel_noel 12-01-2013 109 34   Download

 • Tài liệu trình bày nội dung của công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật (gồm 50 điều) và nghị định thư không bắt buộc của công ước về quyền của người khuyết tật (gồm 18 điều) nhằm bảo vệ quyền và nhân phẩm của người khuyết tật.

  pdf47p roongkloi00 07-08-2017 5 1   Download

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền của NKT và pháp luật về quyền của NKT trong luật nhân quyền quốc tế; giúp ngƣời đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền của NKT.

  pdf107p haohoa92 15-06-2016 29 14   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam với mục đích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quyền làm việc của người khuyết tật ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng, làm sáng tỏ những bất cập hạn chế, để đưa ra những kiến nghị và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam.

  pdf19p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 54 9   Download

 • Các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của người khuyết tật trong pháp luật Việt Nam . Luật công chứng(1) được ban hành đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tổ chức thực hiện hoạt động công chứng ở Việt Nam.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 45 8   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng" đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về quyền của người khuyết tật; việc làm cho người khuyết tật, vui chơi giải trí thể thao của người khuyết tật;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf24p cuonghuyen0628 07-11-2015 22 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, dựa trên cơ sở lý luận đó để đánh giá về thực trạng các quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa ra được những giải pháp hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của thực tiễn về vấn đề bảo vệ, hỗ trợ và...

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 13 4   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 6: Khuyết tật và phát triển bản sắc có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về vai trò xã hội, bản sắc, sự thích ứng, bản sắc khuyết tật và học hỏi vai trò xã hội, trao quyền, vòng đời của người khuyết tật và các giai đoạn phát triển của đời người khuyết tật.

  ppt44p hoa_lan91 17-06-2014 63 25   Download

 • Báo cáo Quyền của trẻ em khuyết tật tại Việt Nam đưa Luật pháp của Việt Nam phù hợp với Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền của Người khuyết tật đã đưa ra những đánh giá và phân tích văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan đến trẻ khuyết tật (TKT) cùng với Công ước CRPD và những hiệp ướcm, chuẩn mực và tiêu chuẩn khác về NK; rà soát dự thảo Luật Người khuyết tật, rà soát những nhận xét và khuyến nghị để sửa đổi và hoàn chỉnh luật n...

  pdf53p cobetocxul9 06-08-2015 44 8   Download

 • Sự cần thiết đưa chuyên đề quyền của người khuyết tật ở Việt Nam vào giảng dạy trong chương trình các chuyên đề tự chọn thuộc môn luật hiến pháp Chính những nhân tố này đã thúc đẩy các nhà làm luật của Đức thông qua Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ hai trong đó có mục điều chỉnh giao dịch chứng khoán mà các điều khoản chống giao dịch nội gián là một trong những nội dung quan trọng của mục này....

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 18 7   Download

 • Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc một hay nhiều chức năng nào đó của bộ phận cơ thể bị suy giảm. Do khuyết tật nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động và tham gia hoạt động xã hội.

  pdf94p dellvietnam 23-08-2012 460 133   Download

 • Các vấn đề về người khuyết tật đang ngày càng được xem xét dưới góc độ quyền con người. Tư tưởng cơ bản của luật nhân quyền dưa trên quan điểm tất cả mọi người đề có quyền bình đẳng.Đặc biệt quyền được sống cuộc sống đầy đủ có gá trị.

  pdf71p hongdiep 12-06-2009 302 118   Download

 • Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và chính phủ Việt Nam ủy nhiệm cho ông Eric Rosenthal thực hiện đánh giá và phân tích trong báo cáo này, cùng với những chuyên gia khác của Viện Quốc tế bảo vệ Quyền Người khuyết tật tâm thần (MDRI).

  pdf53p fpt_12 22-05-2013 64 18   Download

 • Nhắc lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong đó thừa nhận phẩm giá vốn có, cũng như các quyền bình đẳng bất di bất dịch của mọi thành viên gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới, Thừa nhận rằng Liên Hợp Quốc, trong Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người và trong các Công ước quốc tế về quyền con người năm 1966, đã thống nhất tuyên bố rằng mọi người đều có các quyền và tự do mà các công ư...

  pdf24p fpt_12 22-05-2013 39 9   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Điều 2.

  pdf26p abcdef_42 01-11-2011 40 8   Download

 • (BQ) Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 5 - Hợp phần xã hội) làm nổi bật tầm quan trọng của những vấn đề này trong đời sống của người khuyết tật, từ đó nhấn mạnh nhu cầu đối với các chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng để giải quyết những vấn đề nêu trên. Để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này mời các bạn tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

  pdf28p cuonghuyen0628 07-11-2015 26 4   Download

 • (BQ) Đến với phần 2 cuốn "Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 6 - Hợp phần về tăng cường quyền năng)" sẽ nối tiếp phần 1 với các vấn đề chính như: Tham gia vào lĩnh vực chính trị; các nhóm tự lực; các tổ chức của người khuyết tật. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf30p cuonghuyen0628 07-11-2015 19 3   Download

 • "Nghị quyết số: 84/2014/QH13 - Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật" phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 22 tháng 10 năm 2007 tại trụ sở Liên hợp quốc tại Niu-Oóc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p tsmttc_010 28-08-2015 22 1   Download

 • Quyết định số: 1717/QĐ-TTg "Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam" căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010,... Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.

  pdf3p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 13 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật; đánh giá tính đúng đắn, mức độ phù hợp giữa các quy định trong pháp luật Việt Nam với tình hình thực tế, đồng thời xem xét các yếu tố tác động tới việc thực thi pháp luật về bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật.

  pdf102p haohoa92 15-06-2016 50 19   Download

Đồng bộ tài khoản