Quyền lợi người tiêu dùng

Xem 1-20 trên 192 kết quả Quyền lợi người tiêu dùng
 • Tổng quan về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực trạng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam.uyề

  pdf107p nine_12 22-02-2014 105 49   Download

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

  doc8p hoangtrungtrung 01-03-2010 106 12   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Thủ tục khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  pdf4p xedapcam 07-05-2010 101 11   Download

 • Đề nghị cho biết vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là những hành vi nào và những đối tượng nào sẽ bị xử lý khi vi phạm trong lĩnh vực này?

  doc16p 09052002 26-03-2014 34 4   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành.

  pdf28p lalala7 07-12-2015 10 4   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,

  doc23p kienminh10 16-07-2011 83 25   Download

 • Đề tài đã phân tích và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; hệ thống hóa những thành tựu Việt Nam trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p tsmttc_009 12-08-2015 24 7   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam tổng quan về vấn đê bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực trạng vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. Một số giải pháp tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam.

  pdf100p sms_12 07-05-2014 89 34   Download

 • Luận án tìm kiếm các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam; trên cơ sở lý luận và thực tiễn của những dự báo về xu hướng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, những định hướng hoàn thiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tác giả sẽ kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Th...

  doc225p change03 06-05-2016 9 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân ở Việt Nam hiện nay làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp tiêu dùng; phân tích, đánh giá các nội dung lí luận liên quan tới quan hệ pháp luật tiêu dùng, các phương thức giải quyết tranh chấp tiêu dùng của Việt Nam và kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về giải quyết tranh chấp tiêu dùng, đồng thời luận án đề xuất các giải pháp tăng cường hiệ...

  doc185p ngaybuonthangnhodemmong 21-10-2014 207 100   Download

 • Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ngoài ra, pháp luật còn quy định một số trường hợp đặc biệt: Chẳng hạn, NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ có báo trước đối với lao động nữ trong thời gian có thai và trong vòng 4 tháng sau khi sinh;

  pdf9p banhcauvong 25-05-2013 34 13   Download

 • Trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vì vậy, bên thứ ba được người nội bộ thứ cấp tiết lộ thông tin nội bộ cũng bị cấm giao dịch nội gián và bị áp đặt chế tài nếu vi phạm điều cấm này. Tuy nhiên, việc bỏ ngỏ của pháp luật đối với hành vi khuyến nghị người khác mua hoặc bán chứng khoán của người nội bộ thứ cấp cần thực sự phải xem là khiếm khuyết trong pháp luật chứng khoán...

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 20 9   Download

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật, ph...

  pdf7p abcdef_42 01-11-2011 44 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp tiêu dùng; phân tích, đánh giá các nội dung lí luận liên quan tới quan hệ pháp luật tiêu dùng, các phương thức giải quyết tranh chấp tiêu dùng của Việt Nam và kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về giải quyết tranh chấp tiêu dùng, đồng thời luận án đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình giải quyết tran...

  doc31p change06 14-06-2016 9 1   Download

 • QUỐC HỘI __________ Luật số: 59/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

  doc18p hkquoc 10-02-2011 108 33   Download

 • Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng....

  doc18p luatsulecao 04-04-2011 76 24   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; phân tích thực trạng pháp luật và thực thi bảo vệ quyền lợi NTD của Việt Nam, từ đó rút ra những bất cập cần được hoàn thiện trong hệ thống pháp luật này; đề xuất các kiến nghị về phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf155p tsmttc_003 06-06-2015 59 22   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 52 10   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf5p xuanca_xuanca 01-02-2013 27 4   Download

 • Nghị định số: 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;...

  pdf36p codon_02 27-11-2015 12 0   Download

Đồng bộ tài khoản