Quyết định 18/2008/qđ-ubnd

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quyết định 18/2008/qđ-ubnd
  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN LÀNG CÓ NGHỀ, LÀNG NGHỀ VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐUBND NGÀY 18/12/2008 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Căn cứ T...

    pdf4p vienthieu 31-12-2010 96 9   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2008/QĐUBND NGÀY 18/11/2008 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

    pdf2p c2vang 29-09-2011 33 4   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2008/QĐUBND NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

    pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 16 1   Download

Đồng bộ tài khoản