Quyết định 201/ttg

Xem 1-20 trên 21 kết quả Quyết định 201/ttg
 • Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban biên tập chương trình thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam

  doc1p tramvo 19-08-2009 69 1   Download

 • Quyết định 201/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010

  doc5p trucmoc 16-08-2009 43 7   Download

 • Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008

  doc3p myngoc 13-08-2009 170 5   Download

 • Quyết định 201/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây

  doc2p diennghia 19-08-2009 43 2   Download

 • Quyết định 201/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con

  doc6p diennghia 19-08-2009 41 1   Download

 • Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf24p lawvhxh15 19-11-2009 158 29   Download

 • Quyết định 965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm...

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 201 18   Download

 • Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf26p quanglinh 23-10-2009 58 8   Download

 • Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawxnk3 10-11-2009 79 8   Download

 • Quyết định số 201/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdn4 31-10-2009 41 6   Download

 • Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg về việc tách hai trường Đại học Sư phạm khỏi Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd7 22-11-2009 38 5   Download

 • Quyết định số 201-TTg về chế độ trợ cấp khó khăn năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 46 4   Download

 • Quyết định số 201/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Tiểu ban nội dung phục vụ Hội nghị cấp cao về ASEM 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc1 24-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 201-TTg về việc thành lập Ban biên tập chương trình thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh16 19-11-2009 42 2   Download

 • Quyết định số 602/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ đông xuân 2007 – 2008 và chăn nuôi trâu bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiều số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành...

  pdf2p lawttnh23 19-11-2009 38 2   Download

 • Quyết định số 201/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn3 31-10-2009 35 1   Download

 • Thông tư số 201/TCHQ-GSQL về Quy chế kho ngoại quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành, để hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 129 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf23p mualan_mualan 03-04-2013 21 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 24 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược giáo dục giai đoạn 2001-2010; Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương...

  pdf4p poqueen 13-05-2013 20 5   Download

 • Chỉ thị số 11/CT-TTg 201 nhằm thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

  pdf42p conduongmauxanh1234 24-03-2014 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản