Quyết định 23/12/1998

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quyết định 23/12/1998
 • Quyết định 23/12/1998 về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 36 2   Download

 • Quyết định 23/12/1998 về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf9p lawdt11 02-12-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 625/1998/QĐ-BTM về việc thực hiện chủ trương khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đơn giản hơn nữa thủ tục lập kế hoạch xuất nhập khẩu do Bộ Thương Mại ban hành, để về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại...

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 46 5   Download

 • Quyết định số 321/1998/QĐ-BTM về hợp đồng hợp tác kinh doanh do Bộ Thương Mại ban hành, để quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/97 và 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/98 của CP liên quan đến XNK, tiêu thụ sản phẩm tại VN và gia công của các DN có vốn ĐTNN và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh

  pdf11p lawxnk7 11-11-2009 40 3   Download

 • Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại

  doc2p thachsanh 18-08-2009 128 12   Download

 • Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của TTCP số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/98 về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998 và số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/98 về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân phân bón năm 1998

  doc18p thachsanh 18-08-2009 69 2   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1998/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 61/TTr-BXD...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 61 2   Download

 • Thông tư số 01/1998/TM-XNK về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998, điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998 do Bộ Thương Mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998 và số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23-01-1998 về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998....

  pdf14p lawxnk7 11-11-2009 58 6   Download

 • Thông tư số 01/1998/TN/XNK về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân phân bón năm 1998 do Bộ Thương mại ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định của TTCP số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/98 về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998 và số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/98 về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân phân bón năm 1998

  pdf19p lawxnk7 11-11-2009 72 3   Download

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn-TKV đã được Hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2007; Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-V-NSCP ngày 21 tháng 4 năm 2009 của HĐQT Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, V/v giải thể chi nhánh Than Nông Sơn. Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/ 1998 / TTLT - BLĐTBXH - BYT- TLĐLĐVN ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế – Tổng...

  doc148p 31k0600 12-07-2013 317 77   Download

Đồng bộ tài khoản