Quyết định 28/ttg

Xem 1-20 trên 128 kết quả Quyết định 28/ttg
 • Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập- khẩu năm 1997

  doc8p thachsanh 18-08-2009 55 2   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

  doc9p thanhuyen 19-08-2009 54 7   Download

 • Quyết định 28/2003/QĐ-TTg về việc tên sử dụng trong các văn bản của Ban chỉ đạo Chương trình hành động triển khai CT số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 35 2   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và Công ty Đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn7 31-10-2009 42 2   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và Công ty Đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdt5 02-12-2009 49 2   Download

 • Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất theo Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ

  doc4p thachsanh 18-08-2009 96 3   Download

 • Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p manhquynh 10-10-2009 90 30   Download

 • Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

  pdf8p hoangchau 19-08-2009 140 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p haihoabatbuom 23-04-2010 76 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/2002/qđ-ttg', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p hienthuc 17-10-2009 66 6   Download

 • Quyết định số 280-TTg về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 28-08-1993 do Thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 44 5   Download

 • Quyết định số 28-TTg về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập- khẩu năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawxnk7 11-11-2009 37 5   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010 Số: 568/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf24p bunbohue1810 18-06-2010 69 5   Download

 • Quyết định 1779/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

  pdf3p hasang 19-08-2009 58 4   Download

 • Quyết định 49/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 36 3   Download

 • Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 101 3   Download

 • Quyết định số 282/QĐ-TTg về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh4 16-11-2009 53 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/qđ-ttg', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawvhxh5 16-11-2009 25 3   Download

 • Quyết định số 130/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/2006/qđ-ttg', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p lawbmhc10 24-11-2009 72 3   Download

Đồng bộ tài khoản