Quyết định 51/2007

Xem 1-20 trên 38 kết quả Quyết định 51/2007
 • Quyết định 51/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

  pdf18p mychau 18-08-2009 262 22   Download

 • Nghị quyết số 51/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007 do Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawgtvt3 26-11-2009 68 3   Download

 • Quyết định 29/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành để bổ sung bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

  pdf4p lawbds3 06-11-2009 35 2   Download

 • Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội.

  doc5p catbui 07-05-2009 308 127   Download

 • Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngân hàng và sinh viên ngành luật.

  doc19p mychau 18-08-2009 196 33   Download

 • Quyết dịnh số 51/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 385 53   Download

 • Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf26p lawbds3 06-11-2009 62 7   Download

 • Quyết định số 729/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawttnh18 19-11-2009 78 4   Download

 • Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 47 3   Download

 • Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p phithanhvan 23-10-2009 80 2   Download

 • Quyết định số 2580 /QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 73 2   Download

 • Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC về việc mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

  pdf19p lawttnh21 19-11-2009 87 2   Download

 • Quyết định số 51/2007/QĐ-BGTVT về sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 36 2   Download

 • Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1) năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf24p lawdt3 02-12-2009 42 2   Download

 • Phương pháp lập báo cáo tài chính và quyết toán năm theo đúng thông tư của chính phủ

  doc32p catbui 07-05-2009 1158 659   Download

 • Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị BHXH thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này....

  doc9p catbui 07-05-2009 1280 496   Download

 • Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng thông qua báo cáo tài chính và quyết toán.

  doc30p catbui 07-05-2009 761 309   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị.

  doc39p catbui 07-05-2009 384 166   Download

 • Loại tài khoản 6 dùng để phản ánh các khoản chi của các hoạt động trong đơn vị, như chi BHXH; chi cho hoạt động chuyên môn và quản lý bộ máy của đơn vị; chi phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài; chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chi phí thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản cố định...

  doc33p catbui 07-05-2009 301 147   Download

 • Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ tài chính quy định phát sinh ở đơn vị BHXH, các tổ chức xã hội, các khoản thu về hoạt động sự nghiệp, thu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu khác phát sinh ở các đơn vị BHXH.

  doc25p catbui 07-05-2009 346 138   Download

Đồng bộ tài khoản