Quyết định 52/2009

Xem 1-19 trên 19 kết quả Quyết định 52/2009
 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

  pdf8p sundaisy 08-08-2009 173 12   Download

 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

  doc0p 1huutri 06-08-2009 77 9   Download

 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

  pdf4p lawttnh3 11-11-2009 42 5   Download

 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

  doc1p 1huutri 06-08-2009 71 4   Download

 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  pdf6p lawttnh4 11-11-2009 33 3   Download

 • Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

  pdf17p lythong 18-08-2009 342 38   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p inoneyear2 24-03-2010 126 13   Download

 • Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawvhxh1 16-11-2009 86 9   Download

 • Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf20p lawbds2 06-11-2009 29 5   Download

 • Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND về việc ban hành “quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawttnh11 13-11-2009 39 4   Download

 • Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 43 3   Download

 • Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf19p lawttnh14 13-11-2009 32 2   Download

 • Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh phó ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 41 1   Download

 • Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

  pdf6p lawbmhc6 24-11-2009 38 1   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2010 Số: 52/2010/TT-BTC THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 106/2009/TT-BTC NGÀY 26/5/2009 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ NAM HẢI VÂN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2005/QĐ-BTC NGÀY 08/7/2005 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN, QU...

  pdf5p shishomaru 15-06-2010 113 7   Download

 • Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của chính phủ.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch đi...

  pdf7p abcdef_42 02-11-2011 43 2   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 27/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Long Xuyên, ngày 24 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2009/QĐUBND NGÀY 20/11/2009 VỀ PHÂN CẤP ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG...

  pdf3p gachienbo 18-07-2010 69 9   Download

 • Để triển khai thực hiện Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo Quyết định số 411/QĐ-BTC ngày 2/3/2009 của Bộ tài chính và cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo qui định tại điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ, Bộ yêu cầu các đơn vị...

  pdf1p thanhan 23-09-2009 64 2   Download

Đồng bộ tài khoản