Quyết định của ubnd

Xem 1-20 trên 5999 kết quả Quyết định của ubnd
 • Ban hành qui định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND, quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. ...Điều 1: Ban hành cùng quyết định này, qui định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

  pdf77p sontratckh 02-03-2011 247 39   Download

 • Điều 1: Ban hành mức chỉ công tác phí, chỉ tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên đại bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục đi kèm Quyết định). Điều 2: Đối tường phạm vi điều chỉnh 1.

  pdf7p sontratckh 08-03-2011 200 24   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Ban chỉ đạo cổ phần hoá thẩm định phương án cổ phần hoá. + Bước 2: Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) xem xét, phê duyệt phương án cổ phần hoá. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hành chính nhà nước; + Thông qua hệ thống bưu chính

  doc3p batrinh 19-08-2009 114 17   Download

 • Phụ lục số 4 Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính BỘ (UBND) ….. -:- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày tháng năm Số : QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ….. (CHỦ TỊCH UBND, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TCT ....) Về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá BỘ TRƯỞNG BỘ ….. (CHỦ TỊCH UBND...,CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TCT ....) - Căn cứ Nghị định số .....

  pdf2p _duahau_ 13-02-2012 114 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thành lập cở sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của ubnd cấp huyện, mã số hồ sơ 161074', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p titihaudau 13-06-2011 42 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của ubnd cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p titihaudau 13-06-2011 50 4   Download

 • Quyết định 35/2013/QĐ-UBND ủy quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Nam Định ban hành.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 10 1   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

  pdf10p nguyenchien 08-08-2009 227 48   Download

 • Quyết định 34/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 209 38   Download

 • Quyết định 35/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thư viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 127 11   Download

 • Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 106 10   Download

 • Quyết định của Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng ban hành về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf3p mrhuytc 08-10-2010 122 8   Download

 • Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

  pdf13p lawttnh10 12-11-2009 38 4   Download

 • Biểu số 02a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN THẨM ĐỊNH (6 tháng/năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị tính: Văn bản Tổng số A Tổng số - Quyết định của UBND - Chỉ thị của UBND 1 ...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 25 4   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------Số: 2403/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------Bến Tre, ngày 09 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH LỘ GIỚI, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh số 3383/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 20...

  pdf3p chongxinhyeu 20-12-2010 30 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH SỐ 802/QĐĐCUBND NGÀY 05/4/2012 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH HAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011

  pdf1p bupbebagsu 16-01-2013 24 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005 QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 48/TTr-SKHĐT ngày 21/6/2012,

  pdf7p conchokon 12-09-2012 23 1   Download

 • Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2013 về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với cán bộ nguồn được điều động, luân chuyển đến nơi làm việc mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền do tỉnh Đắk Nông ban hành.

  pdf3p thuthum 15-04-2014 9 1   Download

 • Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc4p juliakaka 07-06-2014 8 0   Download

 • Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc4p bumbumkin 23-06-2014 11 0   Download

Đồng bộ tài khoản