Quyết định đặc xá

Xem 1-20 trên 555 kết quả Quyết định đặc xá
 • 2. Quyết định về đặc xá là văn bản do Chủ tịch nước ban hành quy định thời điểm đặc xá, đối tượng, điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. 3. Quyết định đặc xá là văn bản của Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

  pdf8p thanhan 10-07-2009 173 19   Download

 • Gia đình là một xã hội thu nhỏ, vậy đặc biệt nó có tác dụng rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và Anghen chỉ rõ "Theo quan điểm duy vật thì nhân tố quyết định trong lịch sử, và qui cho đến cùng thì gia định là cái nôi để trực tiếp sản xuất và tái sản xuất ra đời sống trực tiếp nhưng bản thân nó lai có hai loại. Loại một sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng, loại hai là sản xuất ra ngay con người và là tồn tại và phát...

  pdf15p minhtam 14-07-2009 871 193   Download

 • Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 1286 87   Download

 • Đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ tiến tới công nghiệp hoá và hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với nhiệm vụ đặt ra hiện nay là xác định nội dung của thể chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa trước hết chúng ta phải nhận thức được vai trò của thị trường và quan hệ thị trường.

  pdf23p notonline1122 21-02-2013 187 78   Download

 • Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf12p lybangbang 10-10-2009 412 55   Download

 • Quyết định 69/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II

  pdf11p uyenson 19-08-2009 580 52   Download

 • Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawbmhc9 24-11-2009 247 44   Download

 • Quyết định số 142-TCQĐ về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf34p ngankhanh 10-10-2009 98 37   Download

 • Quyết định 106/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh11 19-11-2009 546 37   Download

 • Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới,xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010(Chương trình 135 giai đoạn II) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 348 32   Download

 • Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  doc13p vanson 19-08-2009 294 29   Download

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf3p lawvhxh5 16-11-2009 250 29   Download

 • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số, học sinh người Kinh ở những xã đặc biệt khó khăn đi học đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf7p lawgd1 04-11-2009 96 19   Download

 • Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf24p lawvhxh8 16-11-2009 221 19   Download

 • Quyết định 1105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện tích đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 278 16   Download

 • Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf14p lawvhxh4 16-11-2009 313 15   Download

 • Quyết định số 42/2001/QĐ-TTg về việc bổ sung các xã đặc biệt khó khăn của chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf18p lawvhxh15 19-11-2009 173 13   Download

 • Quyết định 72/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước

  pdf2p hasang 19-08-2009 105 12   Download

 • Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/qđ-ttg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tr...

  pdf3p lawttnh3 11-11-2009 144 11   Download

 • Quyết định 325/QĐ-UBDT về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf12p lawvhxh1 16-11-2009 143 10   Download

Đồng bộ tài khoản