Quyết định quản lý hành chính nhà nước

Xem 1-20 trên 8400 kết quả Quyết định quản lý hành chính nhà nước
 • Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  doc3p uyenson 19-08-2009 68 2   Download

 • Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf2p baoliem 17-10-2009 54 2   Download

 • Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo, tổ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước tại quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 29 2   Download

 • Quyết định số 29/2003/QĐ-UB về việc thành lập ban điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 -2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 106/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p quyenlinh 23-10-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

  pdf11p lawttnh5 12-11-2009 73 2   Download

 • Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawqds4 09-12-2009 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/3/2...

  pdf6p voigiay 05-11-2011 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf18p buomgiay 13-12-2011 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf13p kuckucucu 17-05-2012 14 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành ch...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 21 2   Download

 • Quyết định số 1240/2005/QĐ-UB về việc kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

  pdf2p khactrieu 23-10-2009 35 1   Download

 • Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 20 1   Download

 • Quyết định số 02/2001/QĐ-UB về việc phân công và ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdn10 31-10-2009 26 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf11p dhoomagain 22-02-2012 15 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

  pdf11p kuckucucu 17-05-2012 27 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf11p kuckucucu 17-05-2012 9 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf8p coolandclean 23-05-2012 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf4p keodualadua 13-12-2012 15 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf13p thanlorax 15-04-2013 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản