Quyết định số 113- ttg

Xem 1-17 trên 17 kết quả Quyết định số 113- ttg
 • Quyết định số 113- TTg về việc cho phép trường đại học tài chính kế toán hà nội thuộc bộ tài chính được chuyển địa điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd8 22-11-2009 52 3   Download

 • Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành....

  pdf16p lawvhxh7 16-11-2009 214 25   Download

 • Quyết định số 113/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/ 2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010....

  pdf4p thanhan 23-09-2009 152 6   Download

 • Quyết định số 113/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt9 30-11-2009 46 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 113/2005/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p lawdt3 02-12-2009 60 4   Download

 • Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf20p lawdn1 31-10-2009 84 3   Download

 • Quyết định số 113/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà nẵng thời kỳ 2001 đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttyt8 30-11-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 16/1999/QĐ-TTG về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 6/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf1p lawktkt6 29-10-2009 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 39 2   Download

 • Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf34p lawbmhc9 24-11-2009 90 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 113/2008/qđ-ttg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p lawttnh19 19-11-2009 45 4   Download

 • Quyết định 113/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010...

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 46 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf15p tinhkhiet2012 03-03-2012 31 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRỤ SỞ BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước; Căn cứ các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản và thực hiện...

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 112 9   Download

 • Mẫu này áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------HỢP ĐỒNG CHO VAY Số …………………………..

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 67 7   Download

 • Mẫu này áp dụng cho vay đối với NHTMNN, NHCSXH, NHPTVN Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------HỢP ĐỒNG CHO VAY Số……………………………… Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 nă...

  pdf4p keocauvong 25-06-2013 28 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

  pdf3p meomaythongminh 12-08-2010 126 9   Download

Đồng bộ tài khoản