Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC
  • Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1) I.

    pdf7p thanh_trieu 30-12-2009 526 283   Download

  • CHUẨN MỰC SỐ 15 : HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐBTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán do

    ppt27p ngoanthoakttc 31-08-2011 125 35   Download

  • Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 1) KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐBTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau:

    pdf20p skkndayhoc 26-09-2011 108 22   Download

Đồng bộ tài khoản