Quyết định số 22/2012

Xem 1-20 trên 87 kết quả Quyết định số 22/2012
 • Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020;...

  pdf11p conchokon 26-09-2012 64 5   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020;...

  pdf11p conchokon 26-09-2012 51 4   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh;

  pdf3p conchokon 26-09-2012 68 7   Download

 • Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 1 quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và điều 1 quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf2p codon_02 27-11-2015 12 0   Download

 • Căn cứ luật BHXH số 71/2006/QH11, Luật BHYT số 25/ 2008/ QH12 và một số nghị định và quyết định liên quan BHXH và BHYT. Ngày 25 tháng 10 năm 2011, chính phủ ban hành quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ và thẻ BHXH, BHYT. Nội dung đáng lưu ý trong quyết định này bao gồm ba nội dung sau: 1. Nhắc lại tỷ lệ đóng BHXH có sự thay đổi trong năm 2012 và 2014 như sau: • Từ 01/01/2010 đến 31/12/2011: tỷ lệ này là 22%mức tiền lương, tiền công...

  doc1p donganh12345 26-03-2013 97 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2012/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf2p keodualadua 14-12-2012 28 2   Download

 • Quyết định số: 1108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 16 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/5/2012 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf2p oggianoel 08-01-2013 35 1   Download

 • Quyết định số: 3044/QĐ-BTP ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 237/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2012; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;.. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 7 0   Download

 • Quyết định số: 227/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 9 0   Download

 • Quyết định số: 1332/QĐ - BTP ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL; căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2012; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 1685/QĐ - BTP về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf32p huyen06281982 21-10-2015 20 0   Download

 • Quyết định số: 07/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc tại Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012;...

  pdf3p codon_09 29-03-2016 15 0   Download

 • CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 22

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 306 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf12p socoladaungot 13-07-2012 34 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2006 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf15p maiquena 19-10-2012 19 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2123/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

  pdf11p dhoomagain 23-02-2012 60 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2009/QĐUBND NGÀY 22/5/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  pdf12p tinhkhiet2012 09-03-2012 62 7   Download

Đồng bộ tài khoản