» 

Quyết định Thanh Tra

 • BIỂU MẪU "BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA "

  Mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra theo Mẫu số: 05/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p tuongvan 17-07-2009 710 41

 • Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

  Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và...

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 746 79

 • QUYỆT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ.UBND, Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung đạt chuẩn quốc gia ;gày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

  pdf 5p thaonhi 18-06-2009 323 13

 • Quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng...

  pdf 4p suunyy 23-11-2010 50 5

 • MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả

  Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số: /QĐ-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày … tháng … năm……… QUYẾT ĐỊNH Thành lập...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 34 5

 • MẪU QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

  Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT ------Số: QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình .... CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DOANH TRẠI

  pdf 1p keocauvong 25-06-2013 26 2

 • Quyết định số 380/QĐ

  Quyết định số 380/QĐ về việc ban hành bản Quy định thanh tra Nhà nước về đo lường do Uỷ ban Khoa học và kỹ thật Nhà nước ban hành

  pdf 8p lawbmhc5 24-11-2009 42 3

 • Quyết định Số: 1859/QĐ-BNN-TC

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN KHU VỰC LÂM NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf 3p chubebandiem 17-12-2010 34 3

 • Quyết định số 400/QĐ

  Quyết định số 400/QĐ về việc ban hành Quy định thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

  pdf 9p lawtm11 22-11-2009 24 2

 • Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 2p hoangphungphilong234 25-04-2014 3 0

 • Bài giảng: Kiểm tra - thanh tra giáo dục

  - Kiểm tra là quá trình xem xét thực tế, đánh giá thực trạng so với mục tiêu, phát hiện các mặt: tích cực, sai lệch, vi phạm để đưa ra quyết định điều chỉnh. - KTNBTH là hoạt động nghiệp vụ quản lý của người Hiệu trưởng nhằm điều tra, theo dõi, xem xét, kiểm soát, phát hiện, kiểm nghiệm sự diễn biến và kết quả các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường và đánh...

  doc 74p hongha1980 23-06-2010 471 181

 • Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

  pdf 2p lythong 18-08-2009 1241 125

 • Biên bản thanh tra

  - Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành; - Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; - Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...

  doc 4p thuykute245 17-01-2010 238 71

 • Quyết định 83/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 83/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 8p lythong 18-08-2009 210 60

 • Quyết định 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  Quyết định 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf 18p hoanglinh 19-08-2009 282 58

 • Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

  doc 9p thienthan 19-08-2009 312 51

 • Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

  pdf 2p lythong 18-08-2009 245 48

 • BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế"

  Mẫu quyết định về việc thanh tra thuế theo Mẫu số: 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p tuongvan 17-07-2009 765 39

 • Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây...

  doc 11p thienthan 19-08-2009 186 38

 • BIÊN BẢN GIÁM SÁT CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Năm học 2012-2013

  BIÊN BẢN GIÁM SÁT CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Năm học 2012-2013

  doc 4p chudong_tp 19-04-2013 465 37

 • + Xem thêm 1695 Quyết định Thanh Tra khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản