Quyết định thôi việc

Xem 1-20 trên 4352 kết quả Quyết định thôi việc
 • Mục tiêu chung của đề tài là xác định các nhóm nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân đến quyết định thôi việc của lao động trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p bautroibinhyen4 27-11-2016 1 1   Download

 • Biểu mẫu " Quyết định về việc cho thôi việc"

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 1843 260   Download

 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  doc2p anhphuong 17-08-2009 173 24   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Quyết định cho thôi việc" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

  pdf1p nvcuong198 01-12-2015 330 17   Download

 • Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ]; - Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ; - Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ]; - Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY] - Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH

  doc0p hgiang 11-03-2009 2217 247   Download

 • Mẫu văn bản quyết định về việc buộc thôi việc

  doc1p chicilonhn 09-01-2010 2888 211   Download

 • 1) Xác định được mối liên hệ giữa những quyết định cần phải ra cùng với các mục tiêu cần phảl đạt được Xác định rõ tầm quan trọng và những hạn chế của các quyết định. Công việc mới sẽ lâu dài hay chỉ là tạm thời hoặc là vẫn chưa xác định được cả hai điều đó ? Sản phẩm mới nên tung ra ở tất cả các thị trường hay chỉ tung ra ở thị trường thử nghiệm ? Phạm vi ảnh hưởng của quyết định có thể bị thay đổi như thế nào ? Giới hạn...

  pdf6p 7sac_cauvong 29-06-2010 165 71   Download

 • [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi việc Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Căn cứ Bộ Luật lao động; -

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 495 69   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 276 49   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 613/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TỪ ĐỦ 15 NĂM ĐẾN DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC THỰC TẾ ĐÃ HẾT THỜI HẠN HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG

  pdf3p cucaibanhchung 01-06-2010 324 46   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf6p daumeoduoicop 26-03-2010 154 32   Download

 • Điều 1.

  doc4p alibabava40tencuop 23-09-2009 137 29   Download

 • Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

  doc5p tuankl050283 11-08-2010 133 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ MẪU SỐ 03 TẠI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI, THUYÊN CHUYỂN, TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM, ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ VÀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 139/QĐ-BHXH NGÀY 01/02/2010 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ...

  pdf4p colgate_colgate 20-12-2010 86 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢO PHÚ QUỐC VÀ CỤM ĐẢO NAM AN THỚI, TỈNH KIÊN GIANG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p haihoabatbuom 23-04-2010 83 9   Download

 • Quyết định về việc ban hành chương trình phát biểu du lich tỉnh Quảng Bình thời kì 2006-2010

  doc21p dungcutiem 11-05-2010 79 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐỊNH DẠNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRAO ĐỔI GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

  pdf14p daumeoduoicop 29-03-2010 71 6   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN VỐN TẠI 10 XÃ ĐỂ THỰC HIỆN XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “NÔNG THÔN MỚI” TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ...

  pdf14p luavitradong 24-05-2010 80 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN KẾT THÚC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO HẠN HÁN VÀ LŨ LỤT TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG” CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p chubebandiem 17-12-2010 53 6   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1348/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TRANH GIẢI “BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI” LẦN THỨ X NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf13p luavitradong 24-05-2010 68 5   Download

Đồng bộ tài khoản