Quyết toán thuế năm 2001

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết toán thuế năm 2001
 • Công văn 798/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 2001

  pdf1p thachthao 14-08-2009 33 2   Download

 • Công văn 3157/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001

  doc9p quangminh 14-08-2009 80 2   Download

 • Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá thóc khi quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2001

  doc1p hoangyen 17-08-2009 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

  pdf5p vienthieu 31-12-2010 83 7   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004; Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được Uỷ...

  pdf4p abcdef_42 01-11-2011 45 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; Theo đề nghị của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 81 12   Download

Đồng bộ tài khoản