Resource kit

Xem 1-20 trên 100 kết quả Resource kit
 • Get the definitive reference for deploying, configuring, and supporting IIS 7.0 with insights from a Microsoft Most Valuable Professional (MVP) and IIS experts at Microsoft. You get 800 pages of in-depth technical guidance on using IIS 7.0 to help enable users to easily host and manage Web sites, create Web-based business applications, and extend file, print, media, and communication services to the Web.

  pdf815p possibletb 28-11-2012 63 23   Download

 • In-depth and comprehensive, this official Microsoft® RESOURCE KIT delivers the information you need to plan, deploy, and administer Remote Desktop Services in Windows Server 2008 R2. You get authoritative technical guidance from those who know the technology best-leading industry experts and members of the Microsoft Desktop Virtualization Team. Coverage includes scenarios for Remote Desktop Services (formerly known as Terminal Services), virtualizing roles, setting up Remote Desktop Virtualization Host (RDVS)...

  pdf719p stingdau_123 26-01-2013 59 15   Download

 • Registry Backup Using Resource Kit Utilities Resource Kit software products can simplify the process of administering and supporting Windows NT/2000/XP or Windows Server 2003.

  pdf3p kisiheo 26-07-2010 50 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p28', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 51 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p35', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 131 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 48 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p20', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 48 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p18', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 49 5   Download

 • Trong chiều sâu và toàn diện, điều này mang RESOURCE KIT thông tin bạn cần để quản lý hệ thống Windows 7 của bạn. Bạn nhận được thẩm quyền hướng dẫn kỹ thuật từ những người biết công nghệ tốt nhất của Microsoft có giá Hầu hết các chuyên gia (MVPs) và các sản phẩm Windows 7 đội cùng với kịch bản cần thiết và nguồn lực. Ngoài ra, "trực tiếp từ các nguồn" cung cấp những hiểu biết sâu sidebars và các mẹo khắc phục sự cố từ nhóm 7 Windows....

  pdf50p xmen 04-08-2010 60 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p2', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 49 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 65 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p11', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 72 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p12', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 70 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p19', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 48 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p24', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 41 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p29', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 45 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p33', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 38 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p23', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p xmen 04-08-2010 51 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows 7 resource kit- p6', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 04-08-2010 58 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản