» 

Sơ đồ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam

 • Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

  Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

  doc 1p quanglan181982 17-08-2011 5897 555

 • Đề tài Nghiên cứu Khoa học: Mô hình nhà nước Việt Nam

  Đề tài Nghiên cứu Khoa học: Mô hình nhà nước Việt Nam nhằm mục tiêu chỉ rõ đặc trưng việc tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến, chỉ ra cơ sở của việc xuất hiện mô hình, ý nghĩa của mỗi mô hình qua từng thời kì, từ đó rút ra hệ luận của từng mô hình và ảnh hưởng cũng như bài học đối với tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay.

  pdf 86p giavinh123 30-07-2014 20 7

 • Mối quan hê giữa các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước Việt Nam

  1/ Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội - CTN do QH bầu. miễn nhiệm, bãi nhiệm (trong số đại biểu QH), theo sự giới thiệu của UBTVQH, có cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ của QH. - QH quy định tổ chức và hoạt động của CTN - CTN chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước QH. QH có quyền bãi bỏ các văn bản của CTN trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH. - Là đối tượng thuộc...

  doc 3p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 84 29

 • Đề cương lý luận nhà nước và pháp luật

  Câu 1: Nguyên nhân ra đời của nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin? Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà nước không phải là một hiện tượng vĩnh cửu và bất biến. Nó xuất hiện một cách khách quan khi xã hội đạt đến một giai đoạn phát triển nào đó. - Cơ sở kinh tế: lực lượng sản xuất phát triển dẫn đến sự ra đời của chế độ công hữu: + Chăn nuôi...

  doc 32p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 125 49

 • TIỂU LUẬN: Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay

  Ðể đáp ứng những yêu cầu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hiện nay là chúng ta cần sớm hoàn thiện bộ máy Nhà nước và hệ thống pháp luật để tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần Hội nghị T.Ư 5 (khóa XI) vừa qua. Trên cơ sở Hiến pháp, Nhà nước cần xây dựng cơ chế...

  pdf 14p bluesky_12 26-12-2012 85 45

 • Báo cáo " Một số vấn đề pháp lí về sản phẩm bảo hiểm nhânBáo cáo " Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay " thọ "

  Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, vấn đề bảo đảm và thúc đẩy quyền con người vừa được xem là nhân tố khẳng định tính chất pháp quyền của Nhà nước, vừa là mục tiêu, là yêu cầu đòi hỏi các cơ quan trong bộ máy Nhà nước nói chung và Chính phủ nói riêng phải chú trọng thực hiện trong thực tiễn hoạt...

  pdf 7p dontetvui 23-01-2013 45 11

 • Báo cáo " Những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 "

  Những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. Hiếp dâm , hiếm dâm trẻ em , cưỡng dâm, cưỡng dâm trẻ em , giao cấu với trẻ em và dâm ô đối với trẻ em là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền nhân thân của con người, đó là quyền được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm, danh...

  pdf 7p dontetvui 23-01-2013 41 8

 • Chuyên đề 1 : Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Nhà nước và dấu hiệu đặc trưng của nhà nước Sự phát triển của sản xuất vật chất chuyển xã hội từ cung không đủ cầu sang một giai đoạn mới: Có của cải dự thừa, tiêu dùng đã có dự trữ. Việc chiếm đoạt tài sản dự trữ đã phân hóa xã hội thành giai cấp, đối lập nhau về lợi ích.

  pdf 18p 123tien0o0 01-11-2013 23 3

 • Báo cáo "Tội danh và việc chuẩn hoá các tội danh trong Bộ luật hình sự Việt Nam "

  Tội danh và việc chuẩn hoá các tội danh trong Bộ luật hình sự Việt Nam Hai là chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật chưa thực hiện triệt để theo quy định của pháp luật. Mức bồi dưỡng thấp hoặc không đáp ứng được nhu cầu, sở thích, thói quen… của người lao động. Vì thế không bảo vệ sức khoẻ người lao động như mục đích đề ra.

  pdf 5p congchuabrave 26-04-2013 26 3

 • Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền ở nước ta

  Qua mấy chục năm xây dựng và đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1994), Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng xây dụng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  doc 7p bonghoatimbonghoatim 16-11-2009 953 474

 • Báo cáo " Một số vấn đề về tăng thẩm quyền xét xử hình sự cho tòa án cấp huyện "

  Một số nhận định cho rằng tư tưởng về tăng thẩm quyền cho các cơ quan tư pháp cấp huyện đã được hình thành và phát triển từ cách đây gần nửa thế kỉ.(1) Điều đó có thể thấy rõ nếu xem xét cả quá trình hình thành và phát triển về thẩm quyền của các cơ quan tư pháp cấp huyện mà trực tiếp là của hệ thống toà án. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, hệ...

  pdf 7p bon_gu 03-10-2012 67 22

 • Báo cáo "Khái quát về chế định giám đốc thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay "

  Khái quát về chế định giám đốc thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay Toà án được tổ chức lại theo nguyên tắc thẩm cấp tố tụng kết hợp với nguyên tắc hành chính lãnh thổ. Theo đó hệ thống toà án Việt Nam có toà sơ thẩm cấp 1 tổ chức ở các huyện, quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh ở địa...

  pdf 8p congchuabrave 26-04-2013 11 1

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên)

  Giáo trình Pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy môn học Pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về Nhà...

  pdf 328p vuzlong 23-07-2010 1858 1017

 • CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI

  Trong nhi u th p k ề ậ ỷ trước đổi mới, cũng giống như các Nước XHCN khác, Việt Nam thực hiện công cuộc xây dựng đất nước theo mô hình XHCN được quan niệm lúc bấy giờ. - Chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hoá tập trung đóng vai trò là những yếu tố chủ đạo của mô hình phát triển.

  ppt 23p monita6603 24-09-2010 871 248

 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 1 – Về phương diện lý luận, nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước. Nhà nước pháp quyền là giá trị phổ biến, là biểu hiện của một trình độ phát triển dân chủ Trong ý nghĩa này, nhà nước pháp quyền được nhìn nhận như một cách thức tổ chức nền dân chủ, cách thức tổ...

  pdf 9p wind86 03-04-2012 651 175

 • Một số thành tựu cải cách Chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tăng cường tính pháp quyền mà trọng tâm là cải cách Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước được chính thức đề ra tại Nghị quyết Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Đến nay, sau gần 20 năm, công cuộc cải cách Chính phủ theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã...

  pdf 12p hoa_bachhop 26-02-2012 120 52

 • Quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Chúng ta không nên vội vàng, giản đơn xác định vấn đề quá độ lên CNXH ở nước ta trong Cương lĩnh trình Đại hội Đảng lần này, trong khi cơ sở thực tiễn và lý luận chưa được khẳng định một cách khoa học. Vào khoảng giữa thế kỷ trước, các Đảng Cộng sản trên thế giới, trong đó Đảng Cộng sản VN, đã thống nhất nhận định đặc trưng của thời đại là sự quá độ từ CNTB...

  doc 2p beng_xjnh 09-10-2011 134 49

 • Một số ý kiến về chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam 2011

  Việt Nam có nhiều đổi mới về chính sách phát triển công nghiệp (CN) theo cơ chế thị trường. Đó là khuyến khích các thành phần kinh tế, quy hoạch sâu đến từng sản phẩm, mở cửa đầu tư nước ngoài, vận động vốn ODA phát triển hạ tầng, phát huy lợi thế về tài nguyên và nhân lực, hội nhập kinh tế quốc tế, bổ sung các nguồn lực... Chiến lược phát triển CN trong thập kỷ tới đòi...

  doc 4p dang_lap_87 03-11-2011 80 40

 • Nghị định số 57 năm 2011 của Chính phủ

  Nghị định số 57 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ...

  pdf 4p sontratckh 25-07-2011 154 24

 • Luận văn: Cơ sở lý luận đổi mới quản lý luật sư ở Việt Nam hiện nay

  Quá trình đổi mới toàn diện đất nước đòi hỏi bộ máy nhà nước, trong đó có hệ thống tư pháp phải đổi mới cho phù hợp. Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf 97p vinamilkvietnam 21-08-2012 59 21

 • + Xem thêm 408 Sơ đồ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản