So sánh hai lũy thừa

Xem 1-6 trên 6 kết quả So sánh hai lũy thừa
 • Tài liệu chuyên đề tự chọn môn toán học gồm 5 chuyên đề: So sánh hai lũy thừa, chữ số tận cùng của một tích - một lũy thừa, nguyên lí Điricle và bài toán chia hết, so sánh hai pjha6n số, tổng các phân số viết theo quy luật

  doc14p 02813862214 17-07-2009 1163 321   Download

 • Để so sánh hai luỹ thừa, ta thường đưa về so sánh hai luỹ thừa cùng cơ số hoặc cùng số mũ. + Nếu hai luỹ thừa có cùng cơ số (lớn hơn 1) thì luỹ thừa nào có số mũ lớn hơn sẽ lớn hơn. Nếu mn thì aman (a1). + Nếu hai luỹ thừa có cùng số mũ (0) thì luỹ thừa nào có cơ số lớn hơn sẽ lớn hơn. Nếu ab thì anbn ( n0). 2. Ngoài hai cách trên, để so sánh hai luỹ thừa ta còn dùng tính chất bắc cầu, tính chất đơn...

  pdf9p lotus_4 26-01-2012 1665 202   Download

 • Củng cố qui tắc nhân, chia hai luỹ thừa của cùng cơ số, qui tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương.  Rèn kỹ năng áp dụng các qui tắc trên trong tính toán giá trị biểu thức, viết dưới dạng luỹ thừa, so sánh hai luỹ thừa, tìm số chưa biết. B.Chuẩn bị của giáo viên và

  pdf5p abcdef_28 07-09-2011 48 5   Download

 • Đề cương ôn tập toán lớp 6 bao gồm các phần: A. LÝ THUYẾT 1) Ta có mấy cách viết một tập hợp? Kể tên các cách viết đó, mỗi cách lấy một ví dụ minh họa? 2) Lũy thừa bậc n của a là gì? Lấy ví dụ minh họa? 3) Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số? Lấy ví dụ minh họa? 4) Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b? 5) Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

  pdf4p huyentrangho 27-05-2013 1107 292   Download

 • Phương trình và bất phương trình mũ cơ b . so sánh hai lũy thừa a thì chúng ta phân biệt được hai lũy thừa a và cùng cơ số và so sánh hai s mũ của chúng.

  pdf15p hoangyen999 15-05-2013 66 19   Download

 • Phần đầu của bài báo so sánh tiến trình xây dựng khái niệm hàm số mũ ở trường trung học phổ thông Việt Nam và Pháp và đặt ra câu hỏi ban đầu. Câu hỏi này dẫn đến một khảo sát về sự hình thành và phát triển khái niệm hàm số mũ trong lịch sử toán học nhằm rút ra những đặc trưng tri thức luận của khái niệm. Những đặc trưng này giúp nhìn lại tiến trình xây dựng khái niệm hàm số mũ ở hai nước và rút ra kết luận.

  pdf10p estupendo1 03-08-2016 19 3   Download

Đồng bộ tài khoản