Societal

Xem 1-20 trên 122 kết quả Societal
 • Tham khảo sách 'recent hurricane research climate, dynamics, and societal impacts_1', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p cucdai_1 20-10-2012 25 7   Download

 • Social Marketing & Societal Marketing Concept Hiểu một cách đơn giản, Social Marketing và Societal Marketing Concept là giáo dục hành vi tốt cho xã hội thông qua những thói quen sinh hoạt hay hành vi tiêu dùng sản phẩm, hiểu một cách sâu xa, đây là hình thức đề cao giá trị nhân văn của xã hội thay vì chỉ tập trung quảng bá giá trị của sản phẩm.

  pdf6p bibocumi8 08-10-2012 66 15   Download

 • Tham khảo sách 'new to improve the mutual influence between new products and societal change processes', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf261p nt1810 28-04-2013 14 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Intrahospital transport of critically ill patients (excluding newborns) Recommendations of the Societe de

  pdf20p dauphong11 04-02-2012 30 5   Download

 • A seminal study, The University in Development explores how the university is indeed 'in development': pursuing a new 'third' mission of external societal development (alongside its two existing missions of teaching and research), and experiencing a major internal revolution as this impacts on its structural organisation. Already prevalent in many institutions internationally, this third academic mission has begun to pose troubling challenges to existing academic research cultures and systems in South Africa....

  pdf0p chieckhanpieu 20-03-2013 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 23 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 26 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english 8', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english 9', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 34 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: A validity-driven approach to the understanding of the personal and societal burden of low back pain: development of a conceptual and measurement model...

  pdf39p thulanh16 22-10-2011 21 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Taking stock of current societal, political and academic stakeholders in the Canadian healthcare knowledge translation agenda

  pdf6p toshiba25 11-12-2011 26 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: " taking stock of current societal, political and academic stakeholders in the canadian healthcare knowledge translation agenda"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p panasonic03 17-12-2011 29 2   Download

 • This book represents recent research on tropical cyclones and their impact, and a wide range of topics are covered. An updated global climatology is presented, including the global occurrence of tropical cyclones and the terrestrial factors that may contribute to the variability and long-term trends in their occurrence. Research also examines long term trends in tropical cyclone occurrences and intensity as related to solar activity, while other research discusses the impact climate change may have on these storms....

  pdf262p cucdai_1 20-10-2012 17 2   Download

 • .Canadian Mathematical Society Société mathématique du Canada Editors-in-Chief Rédacteurs-en-chef K. Dilcher K. Taylor Advisory Board Comité consultatif G. Bluman P. Borwein R. Kane For other titles published in this series, go to http://www.springer.com/series/4318 ..Marián Fabian · Petr Habala · Petr Hájek · Vicente Montesinos · Václav Zizler Banach Space Theory The Basis for Linear and Nonlinear Analysis 123 .Marián Fabian Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic Žitná 25, Praha 1 11567 Prague, Czech Republic fabian@math.cas.

  pdf835p namde01 11-04-2013 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 24 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 16 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english4', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 24 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english5', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 23 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english6', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 31 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'societ english10', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sunflower1212 14-09-2011 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản