Software portability

Xem 1-20 trên 126 kết quả Software portability
 • Portable Sofwares là những chương trình phần mềm không cần cài đặt, chỉ cần double click là chạy, nó có tính lưu động cao(portable). Giới thiệu gần như đầy đủ về các Portable Softwares đang thông dụng...

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 75 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 56 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 45 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 51 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 11', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 13', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 51 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 15', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 43 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 18', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 52 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 22', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 34 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 24', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 45 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 104', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 35 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 67 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 44 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 46 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 51 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 9', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 43 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 43 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 12', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p babysuperman 04-10-2010 46 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 14', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 42 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 16', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản