Xem 1-20 trên 66 kết quả Soil carbon
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Soil carbon dioxide efflux in pure and mixed stands of oak and beech...

  pdf10p toshiba5 15-09-2011 17 2   Download

 • The soil ecosystem provides services such as carbon sequestration, nutrient cycling, water purification, provisioning of industrial and pharmaceutical goods, and a mitigating sink for chemical and biological agents. However, the soil is subject to various degradation processes. Its relation with the hydrosphere, biosphere, and atmosphere makes the interacting processes even more complex. Moreover, as the soilhuman interactions increase, threats, leading to a series of impacts on soil health, become more important....

  pdf406p cucdai_1 14-10-2012 41 16   Download

 • Microbial biomass formation on root surfaces can be measured in plants growing in solution with or without an inert solid support. Carbon flow to the biomass can be measured by growing plants in solution or soil on a continuous source of 14C02 and the expected biomass formation predicted. The lack of correlation between measured and predicted biomass can be explained by oligotrophic growth of the micro-organisms.

  pdf501p maket1311 16-10-2012 39 15   Download

 • Soil is a biogeochemically dynamic natural resource that supports all critical components that comprise terrestrial ecosystems. It has been called Earth’s living skin. On its June 11, 2004, cover, Science declared soils to be “the final frontier.” The growing awareness that soil provides a variety of ecosystem services beyond food production has attracted interest in soil from nonsoil scientists.

  pdf81p mnemosyne75 02-02-2013 20 7   Download

 • In this book, papers pertaining to resource management for sustainable agricultural development are presented in four parts divided into ten chapters. Part I discusses the usage of water and waste management for sustainable agricultural development including aspects like irrigation management to prevent soil and ground water salinization, production of solid fuel from oil palm waste, sustainable ecomaterials and biorefinery from agroindustrial waste, nonpoint pollution from agriculture and livestock activities on surface water....

  pdf306p camchuong_1 04-12-2012 19 6   Download

 • Beyond TMT, we find no systematic increase in the importance of industry effects. Instead, we observe that the ratio of industry to country effects follows a U-shape pattern from the mid-1980s to the late-1990s, a cyclical pattern whereby global industry effects become temporarily more important in relative and absolute terms around periods of stock market distress, such as October 1987 and March 2000. We view this cyclical pattern as further evidence that the recent increase in industry effects is temporary....

  pdf0p bocapchetnguoi 05-12-2012 19 3   Download

 • First, recall that the SNIFF emissions inventory discussed above clearly indicates that industry is not the leading source of particulate emissions in Ciudad Juárez. Rather, the leading sources are vehicles, unpaved roads, and soil erosion (Table 1). Moreover, even leaving aside vehicles and soils, the single most important industrial subsector in terms of air pollution is brick kilns, not maquiladoras (Table 2). In fact, brick kilns emit more particulate matter than all other industrial plants combined.

  pdf4p doipassword 01-02-2013 21 2   Download

 • This third edition retains the range of analytical techniques and the structure of individual chapters of the second edition. However, there are some significant changes, with the introduction of new topics and some deletions, to take into account the changing priorities in environmental analysis.

  pdf589p wikikhtn 02-04-2012 90 38   Download

 • Environmental Soil Chemistry: An Overview Đất hóa học là ngành khoa học đất giao dịch với các thành phần hóa học, tính chất hóa học, và phản ứng hóa học của đất. Đất là hỗn hợp không đồng nhất của không khí, nước, chất rắn vô cơ và hữu cơ và vi sinh vật (cả thực vật và động vật trong tự nhiên). Hóa học của đất là có liên quan với các phản ứng hóa học liên quan đến các giai đoạn.

  pdf42p xuongrong_battien 24-10-2011 79 33   Download

 • The utility of primer pairs in SCoTs was advocated by Gorji et al. (2011). SCoT markers are generally reproducible, and it is suggested that primer length and annealing temperature are not the sole factors determining reproducibility (Gorji et al., 2011). They are dominant markers, however, while a number of co-dominant markers are also generated during amplification, and thus they could be used for genetic diversity analysis (Collard & Mackill, 2009b). This has been validated through study of genetic diversity among rice varieties (Collard & Mackill, 2009b).

  pdf254p conquynho32 18-09-2012 37 13   Download

 • Bốn nguyên tử phổ biến nhất tạo nên sự sống trên trái đất là carbon, hydro, nitơ, và oxy, và hydrogen cyanide (HCN) bao gồm ba trong số những macronutrients cần thiết. cyanide đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển tiền sinh của các axit amin, peptide, nucleotide, chất béo, và màng, và tiếp tục là một phần không thể tách rời của tự nhiên trên trái đất và vũ trụ. cyanide là một nguồn nitơ, một chất dinh dưỡng mà tất cả các sinh vật sống yêu cầu....

  pdf16p hoakimthienduong 20-12-2011 36 12   Download

 • Việc sử dụng các công cụ phòng thí nghiệm tự động để xác định tổng số carbon, C, và nitơ, N, bằng cách đốt cháy khô đã trở thành cũng được thành lập trong những năm gần đây. Điều này đã trở thành có thể thông qua sự phát triển của các thủ tục quá trình đốt cháy đơn giản và nhanh chóng và bằng cách nối chúng với hệ thống phân tích khí highsensitivity hiện đại trong các công cụ tích hợp duy nhất.

  pdf48p bengoan369 15-12-2011 52 10   Download

 • Mặc dù nhập khẩu ít hơn so với chu kỳ carbon hoặc nitơ, có một chu kỳ cyanide tự nhiên và chu kỳ này được liên kết với các chu kỳ nitơ. Cyanide trong tự nhiên liên tục sản xuất, vận chuyển, và biến đổi trong môi trường và xyanua phát hành con người với môi trường vào chu kỳ tự nhiên này. Chương này tóm tắt những tác động của quá trình số phận khác nhau sinh học, vật lý và hóa học cyanide tự nhiên và con người và kiểm tra các thành phần của chu kỳ xyanua...

  pdf12p hoakimthienduong 20-12-2011 32 10   Download

 • References: Sources of Illustrations Figures for: Relationship among osmotic, matric, and combined soil water potential; Volume of solids, water, and air in a loam soil at saturation, Þeld capacity, and wilting point. Adapted from Brady, N.C. and Weil, R.R. 1996. The Nature and Properties of Soils. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Figure for: Stable carbon isotope ratios. Adapted from Boutton, T.W. 1991. Stable Carbon Isotope Ratios of Natural Materials: II. Atmospheric, Terrestrial, Marine, and Freshwater Environments. In D.C. Coleman and B. Fry (Eds.

  pdf1p bengoan741 22-12-2011 38 10   Download

 • Sodium concentration in irrigation water replaces calcium by the process of Base Exchange, therefore reduces soil permeability. Furthermore, excess salinity in groundwater used for irrigation decreased plants osmotic activity and interfere water absorption and nutrients from the soil. Nearly 5% of groundwater from the study site exceeds the desirable limit (1000 mg L-1) of chloride. The natural source of chloride is due to the weathering of phosphate mineral apatite present in granites.

  pdf136p lulanphuong 28-03-2012 52 10   Download

 • Các yếu tố ánh sáng sinh học quan trọng là hydro, carbon, nitơ, oxy và lưu huỳnh. Mỗi người có ít nhất hai đồng vị ổn định, và đồng vị có nhiều nhất trong một cặp là nhẹ hơn: 2H/1H (tức là, D / H), 13C/12C, 15 N/14N, 18O/16O, và 34S/32S. Các biến thể trong sự phong phú đồng vị có thể tiết lộ và định lượng các quá trình trong đó những yếu tố này có liên quan đến. Các quá trình này bao gồm quang hợp, hô hấp, bốc hơi, doanh thu các chất hữu cơ, và C,...

  pdf51p bengoan369 15-12-2011 36 9   Download

 • Việc trao đổi khí giữa sinh quyển và khí quyển đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của môi trường Trái đất.

  pdf44p bengoan369 15-12-2011 33 8   Download

 • Phong trào khí và hòa không khí tràn đầy độ xốp Sự chuyển động của khí thông qua các lỗ chân lông không gian của đất rất quan trọng trong một số khía cạnh. Nó đóng một vai trò quan trọng trong các quá trình đất sinh học, trong đó việc cung cấp oxy, O2, rễ hô hấp và vi sinh vật từ bầu không khí ở trên đất được cân bằng bởi dòng chảy ra nước ngoài của khí carbon dioxide, CO2. Trở kháng của trao đổi khí này thường xuyên gây tổn hại cho sự phát triển của...

  pdf40p chimungdauhoi 17-12-2011 24 6   Download

 • Trong các hệ sinh thái ôn đới không được quản lý, đi xe đạp của các chất dinh dưỡng khoáng sản và carbon, phát triển đất cấu trúc, và thiết lập các cấp độ ẩm đất càng nhiều sinh học như hóa học quy trình. Các quá trình này được quy định bởi sự tương tác của một đa dạng và phức tạp web của các hệ thực vật đất và động vật được duy trì dòng chảy của vật chất hữu cơ vào đất.

  pdf27p gaucon_ngoan 27-12-2011 32 6   Download

 • This book explores the diversity of topics related to radiometric dating, with particular emphasis on the method of radiocarbon dating and a cross-check of its results with luminescence measurements. Chemistry and the global carbon cycle is an essential element of life on Earth, because carbon is a component of every living cell, plants and animals. The radioactive isotope 14C was found useful for dating, for which in 1960 Willard Frank Libby received the Nobel Prize in Chemistry.

  pdf0p wqwqwqwqwq 06-07-2012 38 6   Download

Đồng bộ tài khoản