Sql-99 language

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sql-99 language
  • In the 1970s, IBM developed a product called SEQUEL, or Structured English Query Language, which ultimately became SQL, the Structured Query Language. IBM, along with other relational database vendors, wanted a standardized method for accessing and manipulating data in a relational database. Over the decades, many competing languages have allowed programmers and developers to access and manipulate data. However, few have been as easy to learn and as universally accepted as SQL.

    pdf226p nghiasimon 22-09-2012 39 10   Download

  • Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên CSDL quan hệ Là ngôn ngữ phi thủ tục Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - Structured English Query Language, năm 1974) Các chuẩn SQL SQL89 SQL92 (SQL2) SQL99 (SQL3) Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML): cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu.

    ppt41p chieu_mua 23-08-2012 112 41   Download

  • Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên CSDL quan hệ Là ngôn ngữ phi thủ tục Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - Structured English Query Language, năm 1974) Các chuẩn SQL SQL89 SQL92 (SQL2) SQL99 (SQL3) Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML): cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu.

    ppt41p tet0202 19-02-2013 67 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản