Sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
  • Thông tư số 04/2007/TT-BCA về Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19)ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

    pdf3p lawtttotung1 29-10-2009 97 29   Download

  • Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh này sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

    doc2p catbui 13-05-2009 327 90   Download

  • Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 về việc điều tra hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, để sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

    pdf2p lawtttotung1 29-10-2009 75 13   Download

Đồng bộ tài khoản