Sửa đổi một số danh mục

Xem 1-20 trên 87 kết quả Sửa đổi một số danh mục
  • Thông tư 08/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi một số Danh mục hoá chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26/1/2001 của Bộ Công nghiệp

    doc7p giangdien 18-08-2009 265 6   Download

  • Thông tư số 08/2001/TT-BCN về việc sửa đổi một số Danh mục hoá chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26/1/2001 của Bộ Công nghiệp do bộ công nghiệp ban hành

    pdf9p lawxnk5 10-11-2009 68 6   Download

  • Luận án Tiến sĩ Y học Dị ứng và Miễn dịch "Nghiên cứu biến đổi một số Cytokine và vai trò của Glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần" do học viên Đồng Sĩ Sằng thực hiện nhằm mục tiêu xác định sự biến đổi Interleukin-6, Interleukin-10 và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần; đánh giá tác dụng của Gluco...

    pdf166p talata_7 14-01-2015 50 25   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1183/QĐ-TCHQ NGÀY 17/6/2009 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

    pdf20p caytudang 20-04-2013 48 3   Download

  • F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Một số danh mục không cho phép bạn xóa khi mã đó đã được phát sinh trong chứng từ, như “ Danh mục TK, Danh mục Vật tư hàng hóa, Danh mục Đối tượng,…) F6 – Gộp mã Chỉ dành cho danh mục Đối tượng, Danh mục vật tư hàng hóa, Danh mục sản phẩm. Các danh mục có phân nhóm thì bạn khai báo nhóm trước rồi mới khai báo chi tiết, Nhóm trong IFINANCE là nhóm đa cấp (Không giới hạn cấp) Quy tắc đặt mã trong các...

    pdf7p anhhx_erp 16-04-2010 108 14   Download

  • Nghị định số 15/2000/NĐ-CP về danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Chính phủ ban hành, để thi hành NQ số 90/1999/NQQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ...

    pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 49 6   Download

  • Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá dịch vụ do Uỷ ban thường vụ Quốc Hội ban hành

    pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 64 4   Download

  • THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009

    pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 78 3   Download

  • Quyết định số 136/1999/QĐ-BNN-BVTV về việc sửa đổi một số tên thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung vào Danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BNN-BVTV ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

    pdf2p lawttyt10 30-11-2009 55 2   Download

  • Thông tư số 49/2000/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành NĐ số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của CP quy định chi tiết thi hành NQ số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế...

    pdf8p lawgtvt9 26-11-2009 45 1   Download

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 16/3/2011 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

    pdf3p caytudang 20-04-2013 274 133   Download

  • Tài liệu tham khảo về văn bản luật 2011 - Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP.

    pdf3p hkquoc 29-01-2011 163 27   Download

  • Trên cơ sở các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP), đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã cơ bản ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định mới về đấu thầu.

    pdf4p sontratckh 15-11-2010 86 18   Download

  • Thông tư 49/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế

    doc7p tuuyen 17-08-2009 54 5   Download

  • Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

    pdf4p truongvu 10-10-2009 87 3   Download

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGÀNH HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan ...

    pdf8p minhtri2205 04-06-2013 24 2   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009

    pdf1p nhanhoxihxih 07-11-2012 14 1   Download

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2009/NQ-HĐND NGÀY 06/5/2009 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 5

    pdf2p xuanca_xuanca 23-02-2013 27 1   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 th...

    pdf2p minhtri2205 04-06-2013 22 1   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2013 - 2014 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyế...

    pdf3p minhtri2205 04-06-2013 22 1   Download

Đồng bộ tài khoản