Sửa đổi một số điểm trong thông tư

Xem 1-20 trên 59 kết quả Sửa đổi một số điểm trong thông tư
 • Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  doc4p tuuyen 17-08-2009 163 4   Download

 • Thông tư 15/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 39-TC/TCT ngày 26/6/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20/1/1995 và Nghị định số 30/CP ngày 5/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc4p tuuyen 17-08-2009 92 9   Download

 • Thông tư số 140/1999/TT-BTC về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  pdf3p lawgtvt9 26-11-2009 64 5   Download

 • Thông tư 40/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73A TC/TCT ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế doanh thu

  doc12p anhphuong 17-08-2009 337 4   Download

 • Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do ỦY ban chứng khoán nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 ngày 17/4/2000 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán...

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 61 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 70 /TTLB về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 ( PAM )do Bộ Tài chính - Y tế ban hành, để sửa đổi một số điểm trong thông tư 25/TTLB ngày 21/11/1991 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 (PAM) do Tổ chức Lương thực thế giới viện trợ.

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 59 1   Download

 • Thông tư 24/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

  doc1p mynuong 19-08-2009 32 4   Download

 • Thông tư 24/2003/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

  pdf1p lawdt6 02-12-2009 55 2   Download

 • Thông tư 07/2003/TT-BXD về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

  pdf17p manhquynh 10-10-2009 101 13   Download

 • Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

  doc16p quynhtrang 19-08-2009 134 8   Download

 • Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

  doc3p vanson 19-08-2009 73 6   Download

 • Thông tư 07/2003/TT-BXD về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

  pdf17p lawktkt3 25-10-2009 41 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y tế - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm trong TTLT số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên bộ Y tế Ban TCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

  pdf1p lawttyt10 30-11-2009 101 6   Download

 • Thông tư số 12/1999/TT-BTC về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  pdf3p lawktkt6 29-10-2009 46 3   Download

 • Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 "Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư"

  doc6p quynhson 19-08-2009 46 2   Download

 • Thông tư số 01/2001/TT-TCBĐ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông do Tổng Cục Bưu Điện ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998 của Tổng cục Bưu điện "Hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông

  pdf5p quanglinh 23-10-2009 56 2   Download

 • Thông tư 1-PC/TT về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số điểm trong Thông tư số 180-TT/HĐ ngày 20/7/1979 và Thông tư số 306-TT/HĐ ngày 3/10/1979 của Hội đồng Trọng tài kinh tế Nhà nước do Trọng Tài Kinh Tế nhà nước ban hành

  pdf3p lawtm12 22-11-2009 33 2   Download

 • Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  doc10p vantien 19-08-2009 22 1   Download

 • Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/TT/BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

  doc6p chanhson 19-08-2009 95 11   Download

 • Thông tư 12/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành quyết định số 396-TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

  doc7p nguyetnga 19-08-2009 111 10   Download

Đồng bộ tài khoản