Sửa đổi một số điều của nghị định số 05/cp

Xem 1-20 trên 35 kết quả Sửa đổi một số điều của nghị định số 05/cp
 • Nghị định số: 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 17 2   Download

 • Nghị định số: 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf15p codon_09 29-03-2016 18 0   Download

 • CHÍNH PHỦ ------Số: 44/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2007/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ

  pdf3p cucaibanhchung 28-05-2010 95 6   Download

 • Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 84 6   Download

 • Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 56 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 153...

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 55 6   Download

 • c của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

  doc3p dongson 19-08-2009 87 5   Download

 • Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho các hộ mua nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND thành phố về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất...

  pdf3p lawbds3 06-11-2009 122 16   Download

 • Nghị định 05/2001/NĐ-CP cỉa Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

  doc2p vantien 19-08-2009 107 7   Download

 • Nghị định 05/2001/NĐ-CP về quản lý ngoại hối do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

  pdf3p lawdn10 31-10-2009 44 6   Download

 • Nghị định 05/2001/NĐ-CP về quản lý ngoại hối do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 48 5   Download

 • Nghị định 170/1999/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngươì có thu nhập cao

  doc2p tuuyen 17-08-2009 74 3   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 05/3/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm ...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 51 3   Download

 • Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP n...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 41 2   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 05/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

  pdf14p conchokon 24-09-2012 36 2   Download

 • Thông tư số 27/2008/TT-BLĐTBXH về việc điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của Tổ chức giới thiệu việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị...

  pdf7p lawdn1 31-10-2009 54 1   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Số: 54/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 62/2006/QH11 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 31/2009/QH12 CHÍNH PHỦ

  pdf13p shishomaru 02-06-2010 156 21   Download

 • Mẫu 05-SHTT CỤC HẢI QUAN........... CHI CỤC HẢI QUAN ................... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ- SHTT ..........., ngày tháng năm 20.......

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 113 6   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 8/9/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân đội và công an ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ

  doc6p vanson 19-08-2009 70 4   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Qu...

  pdf3p abcdef_42 02-11-2011 30 3   Download

Đồng bộ tài khoản