T ính hệ thống

Xem 1-8 trên 8 kết quả T ính hệ thống
 • Điều này cũng dễ hiểu. Bởi lẽ, các sản phẩm mà họ làm ra được số lượng lớn công chúng tiếp nhận. Đó là những cản phẩm tinh thần có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhận thức và thẩm mĩ của mọi người, không chỉ dành cho một, mà nhiều nhóm đối tượng công chúng. Nếu chọn cho mình nghề đạo diễn để theo đuổi, bạn đã tự đặt mình vào tầm ngắm của giới truyền thông.

  pdf0p bibocumi37 01-04-2013 44 13   Download

 • 1. Chọn sự nghiệp chứ không chọn công việc Trong quá trình “lang thang” tìm việc, bạn “túm” được một công việc có vẻ rất hấp dẫn, thời thượng, lương bổng khá, tuy nhiên không dính líu tí nào với chuyên môn bạn đã được đào tạo. Bạn có nên thử sức với công việc đó không? Câu trả lời là có và không. Nếu bạn là một người ưa khám phá, năng động và phiêu lưu, tại sao lại không thử làm công việc hấp dẫn đó một thời gian nhỉ.

  pdf3p bibocumi10 19-10-2012 52 12   Download

 • Bất kể bạn sành kỹ năng âm nhạc nào, bạn cũng có thể tìm được công việc cho phép kết hợp niềm đam mê âm nhạc với việc phục vụ nhu cầu cuộc sống. - Nhạc sĩ Sự lựa chọn tự nhiên của cá nhân với một niềm đam mê âm nhạc thực sự là làm việc với vai trò nhạc sĩ. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, công việc này có thể làm thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc nhưng lại có thể gặp nhiều khó khăn để bạn duy trì cuộc sống ổn định. Tùy vào phong...

  pdf3p bibocumi36 29-03-2013 46 8   Download

 • Thách thức 1: Quay trở lại trường học Dám bỏ ra một phần thời gian cũng như tiền bạc để quay trở lại trường học lấy thêm bằng cấp hay chứng chỉ cao hơn có thể là một việc làm không đơn giản. Bên cạnh những trách nhiệm với gia đình thì việc không thể bỏ công việc hoàn toàn để tập trung cho chuyện học cũng sẽ khiến việc học thêm của bạn trở thành một gánh nặng không dễ vượt qua.

  pdf3p bibocumi37 04-04-2013 32 6   Download

 • Bảng mạch FET FUND DAMENTAL CIRCUIT. L - Nguồn +15V -15V. V, - Đồng hồ vạn năng. n - Máy tạo són Sin. ng - Máy hiển th sóng. hị II. N DUNG: NỘI : CHỦ ĐỀ 1: LÀ QUEN V BẢNG MẠCH. Ủ ÀM VỚI G 1. Mục đích: ng cụ chính và các khối mạch t trên bảng mạ FET. ạch Nhận dạn các dụng c bán dẫn c t 2. Nội dung thí nghiệm: Thí T nghiệm 1.1: Nhận dạn và xác đị vị trí của mạch. ng ịnh a Thí T nghiệm 1.2: Khảo sát...

  pdf11p goixanh 22-09-2010 148 56   Download

 • ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH ÑOÀ HOÏA 3 CHIEÀU Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Giôùi thieäu veà ñoà hoïa 3 chieàu 1/8 ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Daãn nhaäp • Caùc ñoái töôïng trong theá giôùi thöïc phaàn lôùn laø caùc ñoái töôïng 3 chieàu coøn thieát bò hieån thò chæ 2 chieàu. • Muoán coù caùc hình aûnh 3 chieàu ta caàn giaû laäp. • Chieán löôïc cô baûn laø chuyeån ñoåi töøng böôùc. Hình aûnh seõ ñöôïc hình thaønh töø töø, ngaøy caøng chi tieát hôn.

  pdf8p tengteng14 20-12-2011 26 2   Download

 • Trong bài nà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạ lý do tại sa T ày u ạn ao Microsoft lại đưa trở lại tính năng R M i Read Only Do omain Controllers v tầm quan trọng của ch C và húng như thế nào. ế Giới G thiệu Trong Windo Server 2 T ows 2008, Micro osoft đã đưa trở lại một tí ính năng mà chú ta không thấy từ Win n úng g ndows NT; đ chính là t đó tính năng Rea Only Dom Control ad main llers. Trong bài viết này, chúng tôi...

  pdf16p vinhlactran 08-01-2010 109 27   Download

 • Chức năng “ “Previous V Version” tron Windows Vista là rất t ng thuận lợi cho những ngườ dùng để cu cấp một số biện phá bảo vệ bên trong để ch ời ung t áp n hống lại việc mất mát những dữ liệu quan trọng . n Vấn đề ở đâ là những phiên bản H ây Home của V Vista không c cung cấp cho bạn o giao diện để truy cập ch ể húng , thậm trí ngầm đị đã sử dụ đặc điểm này m ịnh ụng m bên trong . Chạy phầ mềm tiện...

  pdf6p vinhlactran 08-01-2010 58 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản