T ái bảo hiểm

Xem 1-6 trên 6 kết quả T ái bảo hiểm
 • Chung tôi biêt ră ng đơi tư rât quan trong đôi vớ i bạn nên chung tôi cô gă ng giữ bí mật những thông tin cá nhân riêng tư cua bạn. Chung tôi không tiêt lô bât cư thông tin ca nhân riêng tư cua những người đă và đang là khách hàng cua chung tôi vớ i bât cư ai, trư phi đươc luât phap cho phep hoă c đoi hoi. Chung tôi tin ră ng chung tôi duy trì những biên phap bảo vệ thich đang vê mă t vât chât, kỹ thuật va thu tuc đê bao đam an toan cho những thông...

  pdf23p haichau 24-06-2009 145 35   Download

 • Cuộc sống lμ cái quý nhất của con ngời. Mμ cuộc sống lμ cuộc vận động tổng hoμ của cơ thể sống trong môi trờng không gian vμ thời gian nhất định. Trong khoảng không gian vμ thời gian nμo đó, ngời ta có thể hoμn toμn khoẻ mạnh, sung mãn, trμn đầy sinh lực nhng ai có thể đoán đợc vμo một thời khắc khác trong t ơng lai, họ có thể gặp tai nạn, bị bệnh tật, ốm đau, thậm chí cả tử vong.

  pdf101p bonsai89 28-12-2011 61 23   Download

 • Mét x• héi ph¸t triÓn tr­íc hÕt ph¶i cã nh÷ng con ng­êi khoÎ m¹nh. Cã søc khoÎ con ng­êi míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c ho¹t ®éng sèng phôc vô cho chÝnh b¶n th©n m×nh vµ cho céng ®ång. Nh­ng kh«ng ph¶i lóc nµo con ng­êi còng khoÎ m¹nh vµ kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh khi kh«ng may gÆp rñi ro bÊt ngê nh­ èm ®au, bÖnh tËt … ChÝnh v× vËy ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu triÓn khai BHYT nh»m gióp ®ì vµ t¹o...

  doc102p p12hieu2401 17-12-2012 53 13   Download

 • Do ta chỉ xét hai khoảng vượt lân cận cột bị sét đánh, nên đoạn dây chống sét của khoảng vượt được thay thế bởi điện cảm Lcs, Sơ đồ thay thế như sau: Từ đồ thị biểu diễn quan hệ Ucđ = fa,t() ta xác định được các điểm mà đường cong (V-S) cắt đường Ucdai,ti() tại các điểm (Ucdi;ti), Từ các điểm cắt đó ta xác định được đường cong nguy hiểm Ii = ai,ti, Từ cách tính đó ta có bảng kết quả sau: ...

  pdf12p vdau14 18-10-2010 102 47   Download

 • Độ dốc của dòng sét a = (dic/dt) có thể coi là một hằng số đối với mỗi dòng điện sét. Do đó để tính thành phần từ của điện áp cảm ứng ta phải xác định Mdd(t). Xác định suất phóng điện Vpđ : Từ các giá trị điện áp giáng trên chuỗi cách điện và từ đặc tuyến vôn – giây của chuỗi sứ ta có các giá trị thời gian xảy ra phóng điện (ti) . Biên độ dòng điện sét nguy hiểm sẽ là: Ii = ai. ti Từ đây ta có xác suất phóng điện là......

  pdf7p vdau14 17-10-2010 98 38   Download

 • Cây chè đắng có tên khoa học Ilexe kudincha C.J.T seng, thuộc họ thực vật Nhựa ruồi hay Bùi Aquifloliaceae. Đây là một loại chè quý hiếm, sinh trƣởng và phát triển ở một số địa phƣơng miền Bắc nƣớc ta, trong đó Cao Bằng có diện tích lớn nhất, mọc tự nhiên ở những cánh rừng thuộc các huyện: Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Bảo Lâm,... Có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi nhƣng trƣớc đây chẳng ai để ý đến....

  pdf106p carol123 23-07-2012 79 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản