Tài khoản 136

Xem 1-18 trên 18 kết quả Tài khoản 136
 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị trực thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong Tổng Công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới....

  doc6p chikorita 03-12-2009 482 145   Download

 • Quyết định mới nhất của chính phủ hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản kế toán và những bổ sung cần nắm rõ.Một số nguyên tắc hạch toán. kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán...

  pdf457p angola 20-04-2009 7927 3068   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (Tài khoản 131, 133, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này.

  doc6p chikorita 03-12-2009 560 126   Download

 • Công ty, đơn vị cấp trên căn cứ vào Hoá đơn (GTGT) phản ánh doanh thu bán hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112, 136 (Giá bán nội bộ đã có thuế GTGT) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). - Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc khi nhận được Hoá đơn GTGT và hàng hoá do công ty (đơn vị cấp trên) giao cho để bán, căn cứ vào Hoá đơn GTGT và các chứng từ có...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 49 9   Download

 • Quyết định số 136/QĐ-NH2 về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf4p lawktkt7 29-10-2009 67 7   Download

 • Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu được khấu trừ) Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Phần vốn chủ sở hữu) Có TK 341 - Vay dài hạn (Phần vốn vay các tổ chức tín dụng); hoặc Có TK 343 - Trái phiếu phát hành (Phần vốn vay trực tiếp do phát hành trái phiếu) Có TK 136 - Phải thu nội bộ (Phần vốn đơn vị cấp trên giao). - Đối với doanh nghiệp Nhà nước, nếu TSCĐ (Đầu tư qua...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 39 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 4 Kế toán các khoản phải thu. Bài giảng này sẽ giới thiệu đến người học kiến thức về 1 số tài khoảng như TK 131 Phải thu khách hàng, TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, TK 136 Phải thu nội bộ ( DNV&N không sử dụng), TK 138 Phải thu khác, TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi ( 139DNV&N được thay bằng TK 1592).

  pdf24p canhdangxuan 03-04-2014 21 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 5 Phải thu nội bộ và phải thu khác, trong bài giảng này sẽ đi vào tìm hiểu các khoản phải thu sau: TK 131 Phải thu khách hàng, TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, TK 136 Phải thu nội bộ ( DNV&N không sử dụng), TK 138 Phải thu khác, TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi (DNV&N được thay bằng TK 1592).

  pdf38p canhdangxuan 03-04-2014 20 1   Download

 • Phải thu đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về doanh thu bán hàng nội bộ, ghi: Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi: Nợ các TK 111, 112, 152, 153,. . . Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 51 11   Download

 • + TK 136 - Phải thu nội bộ. Tài khoản này có 2 TK cấp 2 là : 1361 (vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc) tài khoản này chỉ được mở ở cấp trên để phản ảnh vốn kinh doanh do cấp trên cấp trực tiếp hoặc hình thành bằng phương thức khác hiện có ở đơn vị trực thuộc và TK 1368 (phải thu khác) tài phản ánh tất cả các khoản phải thu giữa đơn vị phụ thuộc của DN. Hạch toán ở đơn vị cấp trên Trình tự hạch toán ở đơn vị cấp trên thể...

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 69 10   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 3 Năm 2011 Đơn vị tính: đồng Thuyết minh Quý 3 Năm nay 6,964,605,952 1,221,838,075 1,592,058,193 0 0 236,818,182 47,347,827 0 0 3,866,543,675 0 6,964,605,952 9,726,136,462 (2,761,530,510) 2,486,540,132 (5,248,070,642) 501,237,064 316,057,243 185,179,821 (5,062,890,821) VI.1 VI.

  pdf9p anhhoangmeo1 20-11-2011 37 8   Download

 • SAS/Ets 9.22 User's Guide 136. Provides detailed reference material for using SAS/ETS software and guides you through the analysis and forecasting of features such as univariate and multivariate time series, cross-sectional time series, seasonal adjustments, multiequational nonlinear models, discrete choice models, limited dependent variable models, portfolio analysis, and generation of financial reports, with introductory and advanced examples for each procedure.

  pdf10p conminau 28-09-2010 38 3   Download

 • Thành phần hồ sơ: 1 - Tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu có dán ảnh (theo mẫu). Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. 2 - Hộ chiếu công vụ đã được cấp còn giá trị trên 30 ngày; 3 - Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 136 hoặc của đơn vị được ủy quyền theo quy định tại...

  doc2p batoan 09-09-2009 399 11   Download

 • BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK 136 Chứng từ TK 13681 Diễn giải TK 13682 TKĐƯ TK 13683 Ghi Nợ các TK TK 13684 C.ty xuất vật liệu chính cho xí nghiệp Xuất vật liệu phụ cho xí nghiệp Cộng 17093006 11501208 57796458 21031245 Từ các bảng kê, kế toán công nợ lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi được lập xong, chuyển cho kế toán trưởng xem xét, ký duyệt, sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi vào sổ Cái TK 136. Tại xí nghiệp : Mở TK 3368 phản ánh các khoản thanh...

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 57 8   Download

 • Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi: Nợ các TK 111, 112, 152, 153,. . . Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).

  pdf10p phuochau19 22-05-2011 41 2   Download

 • 6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi: Nợ các TK 111, 112, 152, 153,. . . Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368). 7. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ Có TK 136

  pdf10p phuochau20 03-06-2011 38 2   Download

 • Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thứ nhất, Luật tố tụng hành chính năm 2010 đã dành hẳn một chương (Chương XVIII) để ghi nhận các điều khoản thi hành của Luật tố tụng mà thực chất là sửa đổi, bổ sung Điều 136 và Điều 138 Luật đất đai năm 2003 để tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp lu...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 43 8   Download

 • Inequalities Related to Hardy’s Inequality Trong quá trình cố gắng để đơn giản hóa giấy tờ chứng minh định lý loạt tăng gấp đôi Hilbert, GH Hardy [136] lần đầu tiên chứng minh vào năm 1920 bất bình đẳng nổi tiếng nhất mà bây giờ được biết đến trong các tài liệu như bất bình đẳng của Hardy.

  pdf149p hoatuongvihong 03-11-2011 41 6   Download

Đồng bộ tài khoản