Tài liệu ôn thi sql

Xem 1-20 trên 92 kết quả Tài liệu ôn thi sql
 • Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin, phần cơ sở dữ liệu, với gần 100 câu hỏi liên quan đến SQL.

  doc10p chucuoi87 30-09-2009 211 74   Download

 • Tài liệu tham khảo về bài tập ôn thi SQL

  doc15p trathudoi 25-05-2010 297 162   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các câu hỏi ôn tập Trắc nghiệm Hệ cơ sở dữ liệu có kèm theo đáp án. Đáp án trắc nghiệm Môn : DBMS Khoa công nghệ thông tinTrường đại học công nghiệp TP. HCM dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin

  pdf63p okinrino1 11-07-2012 518 145   Download

 • Giao tác là gì ? Một số ví dụ Cú pháp khai báo giao tác. Một số vấn đề cần lưu ý khi khai báo giao tác Ví dụ 1 Xét store procedure: spThemDGNguoiLon Bước 1: Xác định mã đọc giả Bước 2: Insert vào bảng đọc giả Bước 3: Kiểm tra tuổi của đọc giả Bước 4: Nếu không đủ thì thông báo lỗi và kết thúc. ◦ Bước 5: Ngược lại thì Insert vào bảng NguoiLon ◦ ◦ ◦ ◦

  pdf44p abcdef_43 09-11-2011 238 92   Download

 • May 29, 2010 -01 MSSV: Uni01_MSSV.sql (VD: Uni01_0817993.sql). 1 Tên trigger: trigger_CTHH_01 1. 2. 3. 4. ă MaHH MaHH SLBan TongTien SLTon SLBan SLTon  au: . Tên trigger: sp_TongChietKkhauDaiLy ), NgayBatDau (N 1. 2. 3. a. 4. b. s c h MaDL MaDL 1 CTHD = ThanhTien x CKBan , NgayKetThuc

  pdf1p viethung2512 30-09-2011 141 23   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 1. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 77 20   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 5. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 55 16   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 2. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 65 15   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 3. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 67 15   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 4. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 70 14   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 6. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 55 14   Download

 • May 29, 2010 -02 MSSV: Uni02_MSSV.sql (VD: Uni02_0817993.sql). 1 trong sau khi Tên trigger: trigger_CTHH_02 1. 2. 3. 4. MaHH MaHH ă TongTien SLTon doanh thu Tên trigger: sp_TongTienNhomHang MaNhom 1. 2. 3. a. 4. b. N m N t n . tro MaNhom NgayBatDau (N MaNhom

  pdf2p viethung2512 30-09-2011 73 13   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 7. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 56 11   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 71. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 73 10   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 8. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 48 10   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 9. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 41 9   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 10. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 38 9   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 11. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 48 9   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 12. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 47 9   Download

 • May 29, 2010 -04 MSSV: Uni04_MSSV.sql (VD: Uni04_0817993.sql) 1 SLTon Tên trigger: trigger_CTPX_04 1. 2. 3. MaHH MaHH SoLuong SLTon SoLuong SLTon  t y Tên trigger: sp_TongTienDoi MaDoi 1. 2. 3. a. 4. b. tro , NgayBatDau (N MaDoi MaDoi

  pdf1p viethung2512 30-09-2011 63 9   Download

Đồng bộ tài khoản