» 

Tài Sản Cố định đi Thuê

 • Đề tài “Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p bongbongcam 10-08-2010 110 51

 • Công văn 3013/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  Công văn 3013/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ kế toán đối với tài sản cố định đi thuê tài chính

  pdf 1p phuongtruc 16-08-2009 30 5

 • Luận văn “Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH may và thương mại Việt Thành”.

  TSCĐ đi thuê: là những TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê của các doanh nghiệp khác để sử dụng trong thời gian ngắn, nhất định phải theo hợp đồng đã ký kết. Trong đó TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp được quyền sử dụng ...

  doc 71p haynhi2101 02-05-2010 1061 643

 • Đề án về “Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê”

  Chúng ta biết rằng trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, việc nghiên cứu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ đã trở thành nỗi bức xúc của các doanh nghiệp nhưng trở ngại lớn nhất ở đây chính là nguồn...

  pdf 35p minhtam 15-07-2009 476 161

 • KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

  TSCĐ thuê tài chính : Là TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và được bên cho thuê trao quyền quản lý và sử dụng trong hầu hết thời gian tuổi thọ của TSCĐ. Tiền thu về cho thuê đủ cho người cho thuê trang trải được chi phí của Tài sản cộng với các khoản lợi nhuận từ đầu tư đó.Hoạt động cho thuê tài chính góp phần thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế.Trong xu thế hội nhập và...

  doc 10p thuyhy92 09-12-2012 172 70

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Th.s Đào Thị Thu Giang

  Chương 6 kế toán Tài sản cố định của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn hiểu thêm về các nội dung chính: Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán tài sản cố định vô hình, kế toán tài sản cố định đi thuê TC, kế toán khấu hao tài sản cố định,kế toán sửa chữa tài sản cố định

  ppt 53p depthat 24-03-2014 20 4

 • ĐỀ ÁN: " Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê"

  TSCĐ là những Tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với đối tượng lao động, TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng. 1.2-Phân loại TSCĐ :

  pdf 34p lananh 09-07-2009 647 271

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Chương 4 Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn, trong chương này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các nội dung sau: Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn; Đánh giá TSCĐ; Kế toán chi tiết tài sản cố định; Kế toán tổng hợp TSCĐ hàng hóa, TSCĐ vô hình; Kế toán Chi phí sửa chữa TSCĐ (chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu); Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ; Kế toán TSCĐ đi thuê;...

  pdf 112p canhdangxuan 02-04-2014 5 3

 • KHẤU HAO

  Hầu hết tài sản cố định giảm giá trị dần đi trong quá trình sử dụng. Khấu hao đó là xem xét tới hao mòn tài sản cố định khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Có hai dạng hình thái: khấu hao mang tính kinh tế và khấu hao mang tính kế toán. Khấu hao vật lý được định nghĩa là sự suy giảm khả năng phục vụ sản xuất kinh doanh của tài sản do các hao mòn có tính vật lý.

  ppt 30p x_lexuanhao 27-08-2012 190 86

 • Kế Toán Ngân Hàng - Chương 4

  Tham khảo sách 'kế toán ngân hàng - chương 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p moonlight7704 08-05-2011 89 38

 • Luận văn tốt nghiệp: Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê

  Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại với hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, công dụng và tình hình sử dụng khác nhau, để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ, cần sắp xếp TSCĐ vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định như phân theo quyền sở hữu, phân theo nguồn hình thành, phân theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu tư … mỗi một cách phân loại có tác...

  pdf 35p trongminh123 18-10-2012 22 11

 • Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng NNo&PTNT - 6

  5.4- Tổng mức đầu tư: Trong đó:48.906.574 USD - Đầu tư cho tài sản cố định:40.365.581 USD 8.540.993 USD - Đầu tư cho tài sản lưu động năm đầu sản xuất: Nếu tính cả phần tài sản cố định đi thuê thì tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 63.906.574USD và nhu cầu vốn lưu động trong những năm sản xuất ổn định là 1.365.923USD) 5.5 – Hạch toán thu nhập từ dự án. Doanh thu của nhà máy...

  pdf 16p ttcao6 09-08-2011 18 9

 • Tín dụng thuê mua

  Làm quen với tín dụng thuê mua! 1. Khái niệm Là các quan hệ tín dụng nảy sinh giữa các công ty tài chính với những người sản xuất kinh doanh dưới hình thức cho thuê tài sản. -Đối tượng: đất đai,trang thiết bị,máy móc,tiền... -Chủ thể: công ty tài chính với các doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh. 2. Các hình thức cho thuê a. Cho thuê vận hành -Là hình thức của tín dụng thuê - mua...

  pdf 3p cctaichinh 10-09-2010 537 145

 • Hướng dẫn hạch toán tài khoản 128

  TÀI KHOẢN 128 : ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm… Trong các trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như: Tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa…) giá trị khoản đầu tư được tính theo giá...

  pdf 3p nkt_bibo46 16-02-2012 60 15

 • Hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh

  Theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22Nhà dùng làm 12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết văn phỏng - thi hành Luật thuế TNDN; theo quy định Ảnh minh tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày họa. 22-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài...

  pdf 2p nkt_bibo49 24-02-2012 82 11

 • Công văn 1954/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  Công văn 1954/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT tài sản cố định xây dựng trên đất đi thuê

  pdf 1p dieucomet 14-08-2009 25 3

 • Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê

  Vì vậy, việc nghiên cứu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ đã trở thành nỗi bức xúc của các doanh nghiệp nhưng trở ngại lớn nhất ở đây chính là nguồn vốn

  pdf 34p tengteng5 22-11-2011 15 2

 • Hợp đồng thuê máy móc thiết bị

  Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 4p pretty2 02-07-2010 4255 793

 • Bài 1: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính

  Định nghĩa Công cụ tài chính (hay tài sản tài chính) (Financial Instrument)  Là công cụ trao cho người nắm giữ quyền được hưởng thu nhập trong tương lai Thị trường tài chính (Financial Market)  Những cơ chế dàn xếp cho phép các công cụ tài chính được mua bán, trao đổi. Tổ chức tài chính (Financial Institution)  Tổ chức huy động tiền dưới hình thức nhận tiền gửi trực tiếp, đi...

  pdf 18p gianghce 13-11-2012 44 19

 • Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng quy trình thuế nhập siêu của một giao dịch trong kết toán p5

  Là việc đánh giá nhằm xác định xem giá trị ghi sổ của một khoản nợ bảo hiểm có cần phải được tăng lên hay không (hoặc giá trị ghi sổ của những chi phí khai thác chờ phân bổ hoặc những tài sản vô hình có liên quan có cần phải được giảm đi hay không) dựa trên việc xem xét các dòng tiền trong tương lai. NỘI DUNG CHUẨN MỰC Công cụ phái sinh 06. Chuẩn mực kế toán "Công cụ tài chính"...

  pdf 5p phuoctam53 19-08-2011 19 3

 • + Xem thêm 40 Tài Sản Cố định đi Thuê khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản