Tài sản ngắn hạn

Xem 1-20 trên 1086 kết quả Tài sản ngắn hạn
 • Tham khảo sách 'bài giảng môn hạch toán kế toán - loại tài sản - tài sản ngắn hạn', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc488p nuocmatroi46 06-03-2011 407 160   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công trình Viettel gồm có ba chương. Trong đó, chương 1 trình bày về lý luận chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp; chương 2 - thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công trình Viettel; chương 3 - giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty .

   

  doc77p quangvinh66688 26-05-2015 88 39   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p doinhugiobay_15 25-02-2016 50 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 1 Kế toán vốn bằng tiền, trong bài giảng này các bạn sẽ tìm hiểu các nội dung chính sau: Khái niệm tài sản ngắn hạn, các nguyên tắc cần tôn trọng khi hạch toán tài sản ngắn hạn, kế toán tài sản ngắn hạn.

  pdf35p canhdangxuan 03-04-2014 35 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 2 Kế toán tiền gửi ngân hàng, nội dung bài học này sẽ trình bày kiến thức về tài khoản 112 và 113 như nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

  pdf31p canhdangxuan 03-04-2014 27 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 3 Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, nội dung trong bài giảng này sẽ tìm hiểu về một số tài khoản kế toán đầu tư ngắn hạn như TK 121 Đầu tư chứng khoản ngắn hạn; TK 128 Đầu tư ngắn hạn khác (DNV&N không có tài khoản này); TK 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (DNV&N không có TK này, thay bằng TK 1591).

  pdf21p canhdangxuan 03-04-2014 32 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn, chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn.

  pdf85p luimotbuoc_3 03-11-2016 12 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, thực trạng việc sử dụng tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Trung Thành để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  pdf70p luimotbuoc_3 03-11-2016 5 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 8 Kế toán tài sản ngắn hạn khác, trong bài giảng này các bạn sẽ được tìm hiểu về một số tài khoản ngắn hạn như TK 141 Tạm ứng; TK 142 Chi phí trả trước ngắn hạn (DNV&N không có TK 142, sử dụng TK 242 để phản ánh các khoản chi phí trả trước); TK 144 Các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn ( Nếu khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn phát sinh ở DN V&N thì sử dụng TK 138 để phản ánh); TK 161- Chi sự nghiệp.

  pdf36p canhdangxuan 03-04-2014 16 3   Download

 • Đề tài khái quát một số vấn đề lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn; phân tích thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái và đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp; ba là tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể và có tính khả thi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty.

  pdf73p luimotbuoc_3 03-11-2016 5 3   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 6 Kế toán hàng tồn kho, bài giảng này sẽ cùng người học đi vào tìm hiểu khái niệm hàng tồn kho, nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, nhóm các tài khoản kế toán hành tồn kho.

  pdf76p canhdangxuan 03-04-2014 25 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, bài giảng này giúp người học tìm hiểu 1 số kiến thức về TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như: Công dụng tài khoản 154, kết cấu tài khoản 154, nguyên tắc hạch toán tài khoản 154, phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

  pdf114p canhdangxuan 03-04-2014 15 2   Download

 • Mời các bạn cùng đi tìm hiểu khái niệm tài sản ngắn hạn; các nguyên tắc cần tôn trọng khi hạch toán tài sản ngắn hạn; kế toán tài sản ngắn hạn được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt35p ngochuyen1234567 31-10-2015 14 2   Download

 • Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành.

  pdf88p luimotbuoc_3 03-11-2016 2 2   Download

 • Bài khóa luận hướng tới 3 mục tiêu sau: Hệ thống những vấn đề lý luận chung về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt.

  pdf80p luimotbuoc_3 03-11-2016 2 2   Download

 • Mục tiêu nghiên của của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, thực trạng việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới – Công nghệ mới để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  pdf61p hihihaha7 03-01-2017 2 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 4 Kế toán các khoản phải thu. Bài giảng này sẽ giới thiệu đến người học kiến thức về 1 số tài khoảng như TK 131 Phải thu khách hàng, TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, TK 136 Phải thu nội bộ ( DNV&N không sử dụng), TK 138 Phải thu khác, TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi ( 139DNV&N được thay bằng TK 1592).

  pdf24p canhdangxuan 03-04-2014 10 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 5 Phải thu nội bộ và phải thu khác, trong bài giảng này sẽ đi vào tìm hiểu các khoản phải thu sau: TK 131 Phải thu khách hàng, TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, TK 136 Phải thu nội bộ ( DNV&N không sử dụng), TK 138 Phải thu khác, TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi (DNV&N được thay bằng TK 1592).

  pdf38p canhdangxuan 03-04-2014 12 1   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm hàng tồn kho; nguyên tắc kế toán hàng tồn kho; nhóm các tài khoản kế toán hành tồn kho được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Kế toán hàng tồn kho".

  ppt76p codon_01 16-11-2015 10 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, thực trạng việc sử dụng tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thành Phát để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  pdf70p luimotbuoc_2 02-11-2016 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản