Tài sản nguồn vốn

Xem 1-20 trên 1133 kết quả Tài sản nguồn vốn
 • Bài giảng "Quản trị tài sản – nguồn vốn của ngân hàng (ALM)" trình bày một số nội dung sau: Mục đích của quản trị ALM, rủi ro lãi suất tác động đến kinh doanh ngân hàng, rủi ro lãi suất: GAP và sự nhạy cảm thu nhập, ứng dụng Duration trong quản trị RRLS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p namthangtinhlang_00 30-10-2015 42 6   Download

 • Báo cáo tài chính tổng hợp. Phản ánh giá trị và kết cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Số liệu mang tính thời điểm. Cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn.

  pdf15p gianghce 13-11-2012 88 16   Download

 • Nội dung của chương : much đích của quản trị ALM, rủi ro lãi suất tác động đến kinh doanh ngân hàng. Rủi ro lãi suất : GAP và sự nhạy cảm thu nhập, ứng dụng Duratuon trong quản trị RRLS

  ppt39p insert_12 17-08-2013 54 8   Download

 • Chương 1 của bài giảng "Nguyên lý kế toán" gồm có các nội dung sau: Định nghĩa về tài sản, phân loại tài sản, quy luật vận động của tài sản – nguồn vốn, phương trình cân đối của tài sản –nguồn vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p nganga_04 27-09-2015 20 5   Download

 • Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình vận động của tài sản, nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

  pdf9p huyhoang 03-08-2009 1427 657   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Nhà nước cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua sắm TSCĐ để đổi mới công nghệ.

  doc3p chikorita 03-12-2009 494 133   Download

 • Cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp được xem xét trên nhiều góc độ khác nhau. Theo nghĩa hẹp, cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn tài trợ tài sản (nguồn vốn) của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cấu trúc tài chính xem xét theo khía cạnh này chưa phản ánh được mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.

  pdf58p nguyenviettrinh_6688 14-05-2013 190 76   Download

 • Đánh giá khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, phân tích tình hình nguồn vốn của ngân hàng, phân tích tình hình sử dụng vốn, phân tích tình hình lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân và tổng tài sản bình quân,... là những nội dung chính trong đề tài "Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank giai đoạn 2007-2010". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc47p phamxuanuhng 17-10-2015 58 31   Download

 • Vốn KD của DN là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huy động, sử dụng vào hoạt động SXKD nhằm mục đích sinh lời.Tài sản cố định là tất cả những TS của DN có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm  hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm) .Trong quá trình SXKD, VCĐ chu chuyển từng phần giá trị và được thu hồi từng phần sau mỗi chu kỳ SXKD...

  ppt41p viendanbac36 12-04-2013 75 23   Download

 • Nội dung chương 6 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về các nội dung tổng quan về Tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản, nguồn vốn, quản lý chi phí, thu nhập, lợi nhuận, phân tích tài chính doanh nghiệp.

  pdf47p narrow_12 21-07-2014 108 15   Download

 • Khóa luận Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH vận tải và Thương mại Đại Dương tập trung nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp thông qua nghiên cứu tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp từ đó đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf69p nomoney4 01-03-2017 27 15   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Nêu ra tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng và nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của đề tài; đưa ra những lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu cụ thể tình hình về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM Quang Thiện trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012.

  pdf90p thangnamvoiva26 21-10-2016 6 5   Download

 • Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai đối tượng kế toán cụ thể tạo nên mối quan hệ đối ứng, cân bằng...

  pdf38p ntgioi120403 06-11-2009 1595 607   Download

 • Số liệu trên Bảng cân đối kế tốn cho biết tồn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế tốn có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của...

  doc37p sinhvienmoi 21-04-2010 1104 574   Download

 • Cơ sở của mô hình định giá tài sản ở phần này của cuốn sách rất quan trọng vì những đơn vị đo lường rủi ro được gợi ý qua các mô hình này là nguồn đầu vào cần thiết cho sự thảo luận tiếp theo của chúng ta về giá trị của các tài sản rủi ro. Nội dung chính phần trình bày về lý thuyết thị trường vốn và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) đã được phát triển gần như đồng thời bởi 3 nhà nghiên cứu khác nhau. Thời gian gần đây, một...

  doc45p phamngocbao 11-12-2009 900 543   Download

 • Mục đích: Trang bị kiến thức về kế toán các loại quỹ và một số nguồn vốn của ngân hàng. Ngoài ra chương này còn trang bị kiến thức về các nghiệp vụ thu chi nội bộ trong ngân hàng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng. 8.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 8.1.1. Khái niệm: Nguồn vốn chủ sở hữu là những nguồn hình thành nên các tài sản thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng được sử dụng vào mục đích kinh doanh...

  pdf6p ntgioi120404 09-11-2009 1421 394   Download

 • Tổng hợp - cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng tiền tạo ra từ quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán. Chính những cân đối vốn có của đối tượng kế toán là cơ sở để hình thành nên phương pháp tổng hợp - cân đối.

  pdf58p ntgioi120403 06-11-2009 728 359   Download

 • Để làm tốt công việc kế toán thì trước hết phải hiểu rất rõ về nghiệp vụ kế toán. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh là phản ánh sự tăng giảm nguồn vốn của đơn vị.

  doc18p garung69 09-11-2009 995 323   Download

 • Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là tài liệu cung cấp những thông tin quan trọng cho chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, người mua, người bán, các cơ quan quản lý, cơ quan thuế... Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên những giác độ và phạm vi khác nhau.

  doc15p quocminh 02-03-2009 740 311   Download

 • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận, được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định, có từ một chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đảm bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình, có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định. Trong nền kinh tế thị trường các loại hình doanh nghiệp phát triển một cách đa dạng, phong phú. Có nhiều cách tiếp cận về doanh nghiệp.

  doc18p nth_221 23-02-2011 463 207   Download

Đồng bộ tài khoản