Tangents

Xem 1-20 trên 44 kết quả Tangents
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: The (t,q)-Analogs of Secant and Tangent Numbers...

  pdf16p thulanh7 05-10-2011 27 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: Continued fractions related to (t, q)-tangents and variants...

  pdf7p thulanh7 05-10-2011 28 2   Download

 • Research Article Sharpening and Generalizations of Shafer’s Inequality for the Arc Tangent Function

  pdf9p dauphong17 22-02-2012 27 3   Download

 • Tham khảo sách 'real functions of several variables - examples of tangents to curves, tangent planes to surfaces elementary integrals extrema calculus 2c-3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p sn_buon 29-11-2012 43 1   Download

 • In this volume I present some examples of tangents to curves, tangent planes to surfaces, elementary integrals and Extrema, cf. also Calculus 2b, Functions of Several Variables. Since my aim also has been to demonstrate some solution strategy I have as far as possible structured the examples according to the following form A Awareness, i.e. a short description of what is the problem. D Decision, i.e. a reflection over what should be done with the problem. I Implementation, i.e. where all the calculations are made. C Control, i.e. a test of the result....

  pdf124p sn_buon 29-11-2012 16 1   Download

 • Lecture Mathematics 53 - Lecture 2.1 provides knowledge of the slopes and the derivative - Differentiation rules. This chapter presents the following content: The tangent line, definition of the derivative, differentiability, differentiation rules, derivatives of trigonometric functions.

  pdf208p allbymyself_06 26-01-2016 7 1   Download

 • Create Arc Tangent 1 entity Tạo ra 1 cung tròn 1800 tiếp xúc với 1 đối tượng được chọn Thủ tục: Tạo 1 line làm đối tượng Lựa chọn đối tượng mà cung tròn tiếp xúc : Pick P1 Chỉ rõ điểm tiếp xúc: Pick P2 Lựa chọn cung tròn : Pick P3 Nhập bán kính (def val) : 10.0 Chú ý : Trong ví dụ này có 4 trường hợp lựa chọn có thể xảy ra, tuỳ theo yêu cầu mà ta lựa chọn cung tròn thích hợp  Create Arc Tangent Center...

  pdf15p poseidon09 11-08-2011 358 253   Download

 • Số hoá bản đồ quét trong ArcGis Các công cụ số hoá đối t-ợng + Sketch Tools: vẽ điểm, đ-ờng hoặc vùng + Intersect Tools: cho phép tạo một đỉnh từ giao của 2 đối t-ợng khác + Tangent Curve tool: vẽ một cung với điểm bắt đầu là điểm cuối của một đoạn thẳng + Arc Tool: vẽ cung + Midpoint Tool: chọn điểm bắt đầu là điểm giữa của 2 điểm khác + End point ArcTool: + Distance – Distance Tool: cho phép tạo một điểm hoặc một đỉnh từ khoảng cách của 2 đối t-ợng khác -...

  pdf8p thachthaoxanh 23-08-2011 384 228   Download

 • simple closed c. ®−êng ®ãng ®¬n sine c. ®−êng sin sinistrorsal c. ®−êng xo¾n tr¸i skew c. hh. ®−êng lÖch space c. hh. ®−êng ghÒnh star-like c. ®−êng gièng h×nh sao stress-train c. ®−êng øng suÊt biÕn d¹ng syzygetic c. ®−êng héi xung, ®−êng xiziji tangent c. ®−êng tiÕp xóc three leaved rose c. ®−êng hoa hång ba c¸nh trannsendental c. ®−êng siªu viÖt transition c. ®−êng chuyÓn tiÕp triangular symmetric c. ®−êng ®èi xøng tam gi¸c trigonometric(al) c. ®−êng l−îng gi¸c twisted c.

  pdf50p donna_pro 27-10-2011 80 32   Download

 • Một số hàm lượng giác: a) Cú pháp: kq = hlg(x) b) Giải thích: kq: tên biến chứa kết quả. x: đơn vị radian. hlg: tên hàm lượng giác. Tên hàm lượng giác sin cos tan asin atan sinh cosh tanh Giải thích Tính giá trị sine Tính giá trị cosine Tính giá trị tangent Nghịch đảo của sine Nghịch đảo của tangent Tính giá trị hyperbolic sine Tính giá trị hyperbolic cosine Tính gía trị hyperbolic tangent 2. Lệnh ANGLE a) Công dụng: Tính góc pha của số phức. b) Cú pháp: p = angle(z) c) Giải thích: p: tên...

  pdf7p mk_ngoc62 28-10-2010 86 24   Download

 • CONTENTS CONTENTS 470 C H A P T E R n A Textbook of Machine Design 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Introduction. Types of Keys. Sunk Keys. Saddle Keys. Tangent Keys. Round Keys. Splines. Forces acting on a Sunk Key. Strength of a Sunk Key. Effect of Keyways. Shaft Couplings. Requirements of a Good Shaft Coupling. Types of Shaft Couplings. Sleeve or Muff Coupling. Clamp or Compression Coupling. Flange Coupling. Design of Flange Coupling. Flexible Coupling. Bushed Pin Flexible Coupling. Oldham Coupling. Universal Coupling. Keys and Coupling 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

  pdf39p hadalabo 29-09-2010 69 21   Download

 • Bản đồ không gian tiếp xúc này được sử dụng cho các đối tượng biến dạng, chẳng hạn như các ký tự. Bản đồ không gian Tangent ghi vector bình thường so với bề mặt của đối tượng. Trong không gian tiếp xúc, có nghĩa là lên khỏi bề mặt của đối tượng.

  pdf105p myngoc8 15-10-2011 57 16   Download

 • The aim of this book, announced in the first edition, is to give a bird’seye view of undergraduate mathematics and a glimpse of wider horizons. The second edition aimed to broaden this view by including new chapters on number theory and algebra, and to engage readers better by including many more exercises. This third (and possibly last) edition aims to increase breadth and depth, but also cohesion, by connecting topics that were previously strangers to each other, such as projective geometry and finite groups, and analysis and combinatorics....

  pdf683p sachcongnghesinhhoc 12-06-2013 57 18   Download

 • Các bản đồ không gian Tangent xuất hiện màu xanh và màu tím từ hướng mà bình thường được uốn cong luôn luôn là tương đối so với bề mặt dọc theo trục z không gian tiếp xúc. Trục z tương ứng với các kênh màu xanh (XYZ = RGB). Sơ đồ đối tượng không gian, trên

  pdf105p myngoc8 15-10-2011 51 15   Download

 • In this book I present differential geometry and related mathematical topics with the help of examples from physics. It is well known that there is something strikingly mathematical about the physical universe as it is conceived of in the physical sciences. The convergence of physics with mathematics, especially differential geometry, topology and global analysis is even more pronounced in the newer quantum theories such as gauge field theory and string theory. The amount of mathematical sophistication required for a good understanding of modern physics is astounding.

  pdf469p tiramisu0908 31-10-2012 29 14   Download

 • Spur gears are used to transmit rotary motion between parallel shafts. They are cylindrical, and the teeth are straight and parallel to the axis of rotation. The pinion is the smaller of two mating gears; the larger is called the gear or the wheel. The pitch circle, B in Fig. 33.1, is a theoretical circle upon which all calculations are based. The operating pitch circles of a pair of gears in mesh are tangent to each other.

  pdf9p thachsaudoi 22-12-2009 60 10   Download

 • Chương 4. Các thuật toán Vertex và Pixel Shader light vector. Vector hướng ánh sáng trong không gian tiếp tuyến (tangent space), vector này được tính trong Vertex Shader và được truyền vào Pixel Shader để sử dụng. view vector. Vector tính từ mắt đến điểm nhìn (tọa độ trong không gian tiếp tuyến), vector này được tính trong Vertex Shader và truyền vào Pixel Shader để sử dụng. specular constant. Hằng phản chiếu, giá trị càng lớn thì vùng phản chiếu càng nhỏ. specular lookup.

  pdf17p caott3 20-05-2011 52 9   Download

 • These notes were developed as a supplement to a course on Differential Geometry at the advanced undergraduate, first years graduate level, which by author has taught for several years. These many axcellent good text in Differential Geometry bye very few have an early introduction to differential forms and their applications to Physisc

  pdf62p tiramisu0908 31-10-2012 31 8   Download

 • 4 Graphs and functions Interpret the meaning of functions and inverse functions. Draw graphs that correspond to linear, non-linear and composite functions. Find the slopes of linear functions and tangents to non-linear function by graphical analysis. Use the slope of a linear demand function to calculate point elasticity.

  pdf46p thegun16 26-11-2010 54 8   Download

 • TANGENT-MODULI Sự khác biệt trong hành vi đất trong quá trình nén và chịu cắt cho thấy riêng biệt nhấn mạnh và biến dạng thành hai phần, mô tả nén, và cắt một mô tả. Điều này sẽ được trình bày trong chương này. Dilatancy sẽ được bỏ qua, ít nhất là ban đầu.

  pdf5p hoa_maudo 29-08-2011 47 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản