Tạp chí Cộng sản

Xem 1-20 trên 2669 kết quả Tạp chí Cộng sản
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng cơ cấu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty in tạp chí cộng sản', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p kennybibo 14-07-2012 163 65   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty in tạp chí cộng sản”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p dahlia89 25-02-2012 51 19   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 18 6   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 1 (1-2002) trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, ngày càng trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ quan tròng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 19 5   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 13 (7-2001) trình bày các nội dung chính sau: Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực tiễn Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, tri thức hóa giai cấp công nhân nước ta hiện nay và các nội dung khác.

  pdf60p talata_6 22-12-2014 8 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 9 (3-2003) trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa Đảng; về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf63p talata_6 22-12-2014 14 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2003) trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên; tăng cường hoạt động của ngành tổ chức nhà nước; giá trị bền vững học thuyết Mác, Bác bắt nhịp bài hát ca kết đoàn,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này

  pdf64p talata_6 22-12-2014 11 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 15 (5-2003) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới, sáng tạo của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới; bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa IX) về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và các nội dung khác.

  pdf64p talata_6 22-12-2014 11 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết IX của Đảng vào cuộc sống, nghiên cứu - trao đổi, kỷ niệm một năm Ngày Gia đình Việt Nam, thực tiễn - kinh nghiệm, sinh hoạt - tư tưởng, vấn đề và sự kiện thế giới.

  pdf66p talata_6 22-12-2014 16 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 18 (9-2000) trình bày các nội dung chính sau: Tiến tới Đại hội thi đua Toàn quốc năm 2000, tiến tới Đại hội IX của Đảng, kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf61p talata_6 22-12-2014 26 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước, mười năm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng và những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf66p talata_6 22-12-2014 14 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 31 (11-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm 85 năm cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, các bài viết nghiên cứu - trao đổi và các nội dung khác.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 28 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 16 (8-2001) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf59p talata_6 22-12-2014 9 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 9 (5-2000) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm 25 năm ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và các nội dung khác.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 12 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 11 (6-2001) trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p talata_6 22-12-2014 41 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 12 (6-2000) trình bày các nội dung chính sau: Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các bài viết nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam (21-6),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf62p talata_6 22-12-2014 14 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 19 (10-2000) trình bày các nội dung chính sau: Lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Tạp chí Cộng sản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sức sống 990 năm Thăng Long - Hà Nội;... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf60p talata_6 22-12-2014 9 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 19 (10-2001) trình bày các nội dung chính sau: Phát biểu của Thủ tướng Phan Tuấn Khải kết thúc Hội nghị gặp doanh nghiệp ngày 13 đến ngày 14 tháng 9 năm 2001 tại Hà Nội về thực hiện luật doanh nghiệp và các nội dung hấp dẫn khác. Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf76p talata_6 22-12-2014 8 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 22 (11-2000) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, tuyên truyền tốt hơn nữa chiến lược đại đoàn kết dân tộc và các nội dung khác.

  pdf64p talata_6 22-12-2014 14 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 22 (11-2001) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, quyền con người với độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf77p talata_6 22-12-2014 17 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản