» 

Tcvn Iso 9001 : 2008

 • Bài giảng ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng "ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng" trình bày các nội dung sau: tổng quan về ISO 9000, các bước tiến hành áp dụng ISO 9001:2008, áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác hành chính văn phòng.

  ppt 47p lenhungvn 28-06-2014 12 5

 • Luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 119p bidao13 19-07-2012 254 117

 • TCVN - TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 Xuất bản lần 3 Third edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS − REQUIREMENTS HÀ NỘI − 2008 TCVN ISO 9001 : 2008 Mục lục 0 Lời giới thiệu...................................................................................................................... 1 Phạm vi áp...

  pdf 21p meoheo5 13-05-2011 247 85

 • MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

  MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN (Kèm theo Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

  pdf 5p tet_tay 04-01-2012 131 30

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hành chính công cấp phường tại UBND phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

  Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý của UBND cấp phường phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đúng luật định, đúng phạm vi, quy mô và tiến độ thời gian quy định. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng của UBND phường Hòa Minh. Xây dựng các văn bản quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO.

  pdf 26p four_12 21-03-2014 17 9

 • MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BHXH ngày tháng năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Hà Nội, năm 2012 .BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf 125p muananghe 01-08-2013 12 3

 • TCVN 7782:2008 ( ISO 15189:2007)

  Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên TCVN ISOVIEC 17025 và TCVN ISO 9001, đưa ra các yêu cầu về năng lực và chất lượng cụ thế đối với phòng thí nghiệm y tế. Mỗi quốc gia đều có thể có các quy định hoặc yêu cầu riêng áp dụng cho một số hoặc tất cả các nhân viên chuyên nghiệp cũng như các hoạt động và trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này.

  pdf 53p haoiso 28-12-2009 642 295

 • Quyết định số 1388/QĐ-BHXH

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf 2p oggianoel 09-01-2013 15 4

 • Tài liệu về HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU

  Mục đích của tiêu chuẩn này không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm. Thông tin ở "Chú thích" là để hướng dẫn hiểu đúng hoặc làm rõ các yêu cầu cần chú thích.

  pdf 21p sontratckh 21-12-2010 376 175

 • Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

  Ngày nay, chất lượng của sản phẩm hàng hoá dịch vụ có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Cuộc cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt và sự thắng bại giữa các doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào mức độ phù hợp của chất lượng sản phẩm, sự hợp lý về giá cả và dịch vụ thuận tiện. Chiến thắng sẽ thuộc về sản phẩm thoả mãn...

  pdf 119p matbuon_266 18-07-2012 102 57

 • Quyết định Số: 512/QĐ-BTNMT

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------Số: 512/QĐ-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG...

  pdf 9p shishomaru 09-06-2010 45 17

 • Thông tư Số: 03/2010/TT-BKHCN

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------Số: 03/2010/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  pdf 10p shishomaru 03-06-2010 81 17

 • Quyết định số 403/2010/QĐ-TĐC

  Quyết định số 403/2010/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf 6p sontratckh 21-12-2010 81 17

 • Quyết định Số: 403/QĐ-TĐC

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------Số: 403/QĐ-TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ...

  pdf 8p shishomaru 09-06-2010 66 17

 • Quyết định Số: 404/QĐ-TĐC

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------Số: 404/QĐ-TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN, ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỘT XUẤT, ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU...

  pdf 14p shishomaru 09-06-2010 49 16

 • Quyết Định 1987/QĐ-BVHTTDL

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------Số: 1987/QĐ-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf 10p gachienbo 18-07-2010 36 7

 • Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf 109p duanon 20-12-2011 34 6

 • Giấy Xác Nhận Số: 657/TĐC-HCHQ

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------Số: 657/TĐC-HCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO...

  pdf 2p gachienbo 18-07-2010 21 5

 • Quyết định số 03/QĐ-BNV

  Quyết định số 03/QĐ-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1319/QĐ-BNV ngày 09/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn 2006-2010

  pdf 3p lawttnh12 13-11-2009 50 4

 • Quyết định số 927/QĐ-BNV

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NỘI VỤ TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf 5p meoconbatbuom 28-05-2011 28 3

 • + Xem thêm 42 Tcvn Iso 9001 : 2008 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản