Tcvn iso 9001 : 2008

Xem 1-20 trên 45 kết quả Tcvn iso 9001 : 2008
 • Bài giảng "ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng" trình bày các nội dung sau: tổng quan về ISO 9000, các bước tiến hành áp dụng ISO 9001:2008, áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác hành chính văn phòng.

  ppt47p lenhungvn 28-06-2014 38 21   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.

  pdf61p haoiso 28-12-2009 4104 1665   Download

 • Tham khảo sách "Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu" - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2008) giúp bạn đọc nắm được các thuật ngữ, định nghĩa, hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm của lãnh đạo, quan lý nguồn lực, tạo sản phẩm, đo lường, phân tích và cải tiến.

  pdf63p ngovanquang12c3 18-12-2010 935 529   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p bidao13 19-07-2012 319 168   Download

 • MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN (Kèm theo Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

  pdf5p tet_tay 04-01-2012 150 34   Download

 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý của UBND cấp phường phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đúng luật định, đúng phạm vi, quy mô và tiến độ thời gian quy định. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng của UBND phường Hòa Minh. Xây dựng các văn bản quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO.

  pdf26p four_12 21-03-2014 51 32   Download

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BHXH ngày tháng năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Hà Nội, năm 2012 .BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf125p muananghe 01-08-2013 16 3   Download

 • TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 Xuất bản lần 3 Third edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS − REQUIREMENTS HÀ NỘI − 2008 TCVN ISO 9001 : 2008 Mục lục 0 Lời giới thiệu...................................................................................................................... 1 Phạm vi áp dụng................................................................................................................ 1.1 Khái quát .....................................

  pdf21p meoheo5 13-05-2011 255 87   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 18 5   Download

 • Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên TCVN ISOVIEC 17025 và TCVN ISO 9001, đưa ra các yêu cầu về năng lực và chất lượng cụ thế đối với phòng thí nghiệm y tế. Mỗi quốc gia đều có thể có các quy định hoặc yêu cầu riêng áp dụng cho một số hoặc tất cả các nhân viên chuyên nghiệp cũng như các hoạt động và trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này.

  pdf53p haoiso 28-12-2009 677 305   Download

 • Mục đích của tiêu chuẩn này không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm. Thông tin ở "Chú thích" là để hướng dẫn hiểu đúng hoặc làm rõ các yêu cầu cần chú thích.

  pdf21p sontratckh 21-12-2010 389 180   Download

 • Ngày nay, chất lượng của sản phẩm hàng hoá dịch vụ có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Cuộc cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt và sự thắng bại giữa các doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào mức độ phù hợp của chất lượng sản phẩm, sự hợp lý về giá cả và dịch vụ thuận tiện. Chiến thắng sẽ thuộc về sản phẩm thoả mãn được nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng. ...

  pdf119p matbuon_266 18-07-2012 123 70   Download

 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------Số: 03/2010/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  pdf10p shishomaru 03-06-2010 84 17   Download

 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------Số: 403/QĐ-TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ...

  pdf8p shishomaru 09-06-2010 71 17   Download

 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------Số: 512/QĐ-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG C...

  pdf9p shishomaru 09-06-2010 46 17   Download

 • Quyết định số 403/2010/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf6p sontratckh 21-12-2010 85 17   Download

 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------Số: 404/QĐ-TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN, ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỘT XUẤT, ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔNG CỤC TRƯ...

  pdf14p shishomaru 09-06-2010 52 16   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------Số: 1987/QĐ-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf10p gachienbo 18-07-2010 40 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf109p duanon 20-12-2011 36 7   Download

 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------Số: 657/TĐC-HCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...

  pdf2p gachienbo 18-07-2010 23 5   Download

Đồng bộ tài khoản