Tcxdvn 334 : 2005

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tcxdvn 334 : 2005
 • TCXDVN 334.: 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số ......../2005/QĐ-BXD ngày ..... tháng ..... năm 2005...

  doc10p alibabava40tencuop 22-09-2009 317 117   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng: Quy phạm này áp dụng cho việc thi công các lớp sơn mới cũng như duy tu, sửa chữa màng sơn cũ của các thiết bị, kết cấu được chế tạo bằng thép trong xây dựng công nghiệp và dân dụng. 2. Tài liệu viện dẫn - ISO 8501-1:1988: “Chuẩn bị bề mặt thép trước khi sơn - Đánh giá mức độ sạch của bề mặt bằng mắt”.

  pdf12p alibabava40tencuop 28-09-2009 336 129   Download

 • Quyết định 16/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 334: 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp"

  doc9p quynhtrang 19-08-2009 60 12   Download

 • Quyết định số 16/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 334: 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf10p lawbmhc8 24-11-2009 42 2   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 334 : 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo Điều 3. Các Ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./... ...

  doc1p alibabava40tencuop 22-09-2009 76 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản