Tcxdvn 342: 2005

Xem 1-8 trên 8 kết quả Tcxdvn 342: 2005
 • TCXDVN 342: 2005( ISO 834-1:1999) - Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 1: Yêu cầu chung, quy định các yêu cầu chung được áp dụng khi thực hiện các phương pháp thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu của toà nhà trong điều kiện chuẩn. TCXDVN 342: 2005( ISO 834-1:1999) - Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 1: Yêu cầu chung được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BXD ngày 8 tháng ...

  doc33p alibabava40tencuop 22-09-2009 255 77   Download

 • TCXDVN 342 2005: THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

  pdf34p minhphung21053 25-07-2010 104 20   Download

 • TCXDVN 348: 2005( ISO 834-8) –“ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà- Phần 8- Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải” quy định các yêu cầu riêng cho việc thử nghiệm chịu lửa cho các bộ phận kết cấu ngăn cách đứng không chịu tải. Các yêu cầu cho bộ phận không chịu tải trong tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu chung và chi tiết đã được nêu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).

  doc11p alibabava40tencuop 22-09-2009 156 51   Download

 • TCXDVN 344; 2005 (ISO 834-4) - “ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 4 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải” quy định các trình tự thử nghiệm tính chịu lửa của bộ phận ngăn cách đứng chịu tải khi tiếp xúc với lửa. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này có liên quan đến các yêu cầu chung và chi tiết quy định trong tiêu chuẩn TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). TCXDVN 344: 2005 (ISO 834-4) – “Thử nghiệm chịu lửa - Các...

  doc11p alibabava40tencuop 22-09-2009 131 48   Download

 • TCXDVN 346: 2005 (ISO 834-6) –“ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà- Phần 6- Các yêu cầu riêng đối với dầm” quy định các yêu cầu riêng khi thử nghiệm tính chịu lửa bộ phận kết cấu dầm của toà nhà. Các yêu cầu cho các bộ phận chịu tải trong tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu chung và chi tiết đã được nêu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). TCXDVN 346: 2005 (ISO 834-6) –“ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà- Phần...

  doc19p alibabava40tencuop 22-09-2009 153 44   Download

 • TCXDVN 347: 2005 (ISO 834-7) –“ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà- Phần 7- Các yêu cầu riêng đối với cột” quy định các yêu cầu riêng khi thử nghiệm chịu lửa bộ phận kết cấu cột của toà nhà. Các yêu cầu cho các bộ phận mang tải trong tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu chung và chi tiết đã được nêu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). TCXDVN 347: 2005 (ISO 834-7) –“ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà- Phần 7-...

  doc14p alibabava40tencuop 22-09-2009 85 33   Download

 • TCXDVN 345: 2005( ISO 834-5) –“ Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà- Phần 5- Các yêu cầu đặc trưng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải” quy định các yêu cầu riêng áp dụng khi thử nghiệm chịu lửa các bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải của toà nhà. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu chung và chi tiết đã được nêu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). TCXDVN 345: 2005( ISO 834-5) Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ...

  doc16p alibabava40tencuop 22-09-2009 107 30   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 9 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn quốc tế ISO: 1) TCXDVN 339 : 2005 "Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian". 2) TCXDVN 340 : 2005 "Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ ". 3) TCXDVN 342 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ...

  doc2p alibabava40tencuop 22-09-2009 128 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản